اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت(ISTDP) بر تعارضات بین فردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

علامه طباطبایی

چکیده

هدف: تعیین اثر بخشی مدیریت دفاع های تاکتیکی بر اساس روان درمانی پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات بین فردی بود.
روش: این پژوهش به شیوه‌ی نیمه آزمایشی با گروه کنترل، از نوع پیش آزمون و پس آزمون به همراه پیگیری 2 ماهه صورت گرفت. 16 نفر از جوانان 20 تا 40 ساله که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیر از پرسشنامه تعارض ویکز و فیشر و اوری استفاده شد. اعتبار و روایی این پرسشنامه به ترتیب 77/0، 69/0 بود. همه شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 12جلسه تحت درمان روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش، در نمره تعارض بین‌فردی تفاوت معنا داری وجود دارد، اما در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل چنین تفاوتی دیده نشد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون T همبسته در گروه آزمایش نشان داد که اثربخشی مداخله در طی 2 ماه ماندگار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت دفاع های تاکتیکی براساس روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت در کاهش تعارضات بین فردی موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


Abbass, A. (2015). Reaching Through Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques. Seven leaves press.
Afzalur Rahim, M., Psenicka, C., Polychroniou, P., Zhao, J. H., Yu, C. S., Anita Chan, K., Wai Yee Susana, K., Alves, M. G., Lee, C. W., Ralunan, S. & Ferdausy, S. (2002). A model of emotional intelligence and conflict management strategies: A study in seven countries. The International Journal of Organizational Analysis, 10(4), 302-326.
Allahyari, M. (2013). The effectiveness of short term psychodynamic psychotherapy on reducing parent- child conflict among female students. (MA Dissertation, Ferdowsi University of Mashhad). (In Persian).
Davanloo, H. (1996). Management of tactical defenses in intensive short‐term dynamic psychotherapy, Part I: Overview, tactical defenses of cover words and indirect speech. International Journal of Short‐Term Psychotherapy, 11(3), 129-152.
Davanloo, H. (1996). Management of tactical defenses in intensive short‐term dynamic psychotherapy, Part II: Spectrum of tactical defenses. International Journal of Short‐Term Psychotherapy, 11(3), 153-199.
Davanloo, H. (1995). Intensive short-term dynamic psychotherapy: Spectrum of psychoneurotic disorders. International Journal of short Term Psychotherapy, 10, 121-156.
Etebarian, A., Poorvali, Z. (2009). To determine the relationship between self- monitoring and conflict- solving strategies; A case study of employees of Khurasgan Islamic Azad University. Journal of New Approaches in Educational Administration, 1, 111-130. (In Persian).
Frederickson, J. (2013). Co-creating change: Effective dynamic therapy techniques. Seven leaves press.
Haghighi, H., Zarei, E. & Ghaderi, F. (2012). Factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II) in Iranian couples. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 2(1), 534-562. (In Persian).
Hatefi, M. (2013). The effectiveness of short term psychodynamic psychotherapy on reducing interpersonal conflict. (MA Dissertation, Ferdowsi University of Mashhad). (In Persian).
Henning, M. (2003). Evaluation of the conflict resolution questionnaire (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).
Jarareh, J. (2011). Comparison of effectiveness of short-term comprehensive scanning therapy (ISTDP) and relation to improvement of mental health and satisfaction of couples. Consulting Research, 8(30), 7-28. (In Persian).
Kaslow, F. W. (2001). Whither countertransference in couples and family therapy: A systemic perspective. Journal of clinical psychology, 57(8), 1029-1040.
Mobasem, S. (2012). Evaluate the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy in reducing marital conflict on women. (MA Dissertation, Allameh Tabataba’i University). (In Persian).
Neborsky, R. J. & ten Have-de Labije, J. (2012). Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy: Roadmap to the Unconscious. Karnac Books.
CAPTCHA Image