رابطه بین حافظه ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان: نقش میانجی عملکرد اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 1- دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی. سبزوار، ایران. E: h.shareh@hsu.ac.ir 2- دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

10.22067/tpccp.2022.73586.1205

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش میانجی عملکرد اجرایی در رابطه‌ی بین حافظه‌ی کاری و استدلال سیال کودکان نارساخوان انجام شد.

روش: این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر مشهد بود. از بین جامعه هدف، 205 نفر ( 130 پسر و 75 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد در سال تحصیلی 1389-1399 انتخاب شدند. از مقیاس هوشی استنفورد بینه - ویراست پنجم، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون رنگ-واژه استروپ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج مدل برازش شده، نشان داد که حافظه‌ی کاری با استدلال سیال رابطه‌ی معنی‌داری دارد (04/0p=)، 1/28 درصد از تغییرات متغیر استدلال سیال تحت تأثیر عملکرد اجرایی و حافظه‌ی کاری است، عملکرد اجرایی در رابطه ی بین حافظه ی کاری و استدلال سیال نقش میانجی ندارد و تقویت حافظه ی کاری منجر به تقویت استدلال سیال کودکان نارساخوان می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between working memory and fluid reasoning in children with dyslexia: mediating role of executive functions

نویسندگان [English]

 • Ali Agahi 1
 • Hossein Shareh 2
 • Hassan Toozandehjani 3
1 Department of psychology, University of Neyshabour, Neyshabour, Iran
2 1- Faculty of Letters & Humanities, Department of Educational Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran. E: h.shareh@hsu.ac.ir 2- Faculty of Educational Science and Psychology, Department of Psychology, Ferdowsi University
3 Islamic Azad University of Neyshabur
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to identify the mediating role of executive functions in the relationship between working memory and fluid reasoning in children with dyslexia.

Method: This descriptive-correlational study was a type of structural equation modeling. The statistical population comprised all third grade elementary‎ students with dyslexia in Mashhad. Of the target population, 205 people (130 boys and 75 girls) diagnosed with dyslexia were selected by convenience sampling method from the centers for learning disabilities in Mashhad in the academic year2017-2018. For data collection, Stanford-Binet Intelligence Scale (5th Edition), Wisconsin Card Sorting Test and Stroop Color and Word Test ‎were applied.

Findings: The findings of this research demonstrated that working memory has a significant relationship with fluid reasoning (p= 0.04). 28.1% of the changes in the variable of fluid reasoning are made under the influence of executive functions and working memory. executive functions do not play a mediating role in the relationship between working memory and fluid reasoning, and improving working memory leads to the reinforcement of fluid reasoning in children with dyslexia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Executive Functions
 • Fluid reasoning
 • Dyslexia
 • Working Memory
CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 21 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آبان 1401