اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد
گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/ghanbarih/publications.html
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 3  

سردبیر

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد
گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/ghanbarih/publications.html
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 3  

دکتر بهرام‌علی قنبری هاشم آبادی استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه روان درمانی و روان درمانی گروه می‌باشد.

ایشان تاکنون 16  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 9 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 62 مقاله در نشریات داخلی و 15 مقاله در نشریات خارجی و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی از آغاز سال 1390 مدیر مسئول و سردبیری نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده داشتند.

Researcher ID (Web of Science): ABB-1802-2020

Author ID (Scopus): 56807175600

ORCID: 0000-0002-1841-7264

Google Scholar

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

روان شناسی و مشاوره استاد
گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/aghamohammadian/publications.html
aghamohammadianum.ac.ir
098-051-38805865
0000-0002-4926-5347

h-index: 6  

سید امیر امین یزدی

روان شناسی مشاوره و تربیتی استاد
گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/yazdi/publications.html
yazdium.ac.ir
098-051-38805850
0000-0002-1505-0938

h-index: 4  

جلیل باباپور خیرالدین

روان‌شناسی استاد
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?babapourj
babapourjyahoo.com
0000-0001-9163-6386

h-index: 4  

نور محمد بخشانی

روان شناسی بالینی استاد
گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

isid.research.ac.ir/NourMohammad_Bakhshani
bakhshayahoo.com
0000-0003-2800-3564

h-index: 9  

احمد برجعلی

روان شناسی بالینی استاد
گروه روان شناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/borjali
borjaliatu.ac.ir
0000-0001-6823-7600

h-index: 7  

محمدعلی بشارت

روان شناسی بالینی استاد
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~besharat
besharatut.ac.ir
098-021-61117488
0000-0003-2571-2920

h-index: 21  

عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد
گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

dr-a-shafiabadi.ir/
ashafiabadyyahoo.com
0000-0001-7832-7474

h-index: 3  

جواد صالحی فدردی

روان شناسی و مشاوره استاد
گروه جامعه و بهداشت جهانی، کلرمونت، کالیفرنیا، دانشگاه کلرمونت آمریکا

www.cgu.edu/people/javad-salehi-fadardi/
javad.fadardicgu.edu
0000-0002-0044-6091

h-index: 4  

کیومرث فرح بخش

مشاوره دانشیار
گروه مشاوره، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/farahbakhsh
farahbakhshatu.ac.ir
0000-0001-6541-2928

h-index: 3  

سیدعلی کیمیایی

روان شناسی مشاوره و تربیتی دانشیار
گروه مشاوره و روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/kimiaee
kimiaeeum.ac.ir
098-051-38805860
0000-0003-3925-2670

h-index: 3  

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد
گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

عباس فیروزآبادی

روان شناسی و مشاوره استادیار روان شناسی صنعتی و سازمانی
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/a.firoozabadi
ab.firoozabadigmail.com
0000-0003-0507-4298

h-index: 3  

ویراستار ادبی

شهربانو عالی

روان شناسی و مشاوره استادیار
گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/aali
aalium.ac.ir
0000-0002-4672-2530

h-index: 1  

دبیر اجرایی

محمد حمیدی

مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

tpccpum.ac.ir
05138803696