اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 3  

دکتر بهرام‌علی قنبری هاشم آبادی استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه روان درمانی و روان درمانی گروه می‌باشد.

ایشان تاکنون 16  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 9 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 62 مقاله در نشریات داخلی و 15 مقاله در نشریات خارجی و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی از آغاز سال 1390 مدیر مسئول و سردبیری نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده داشتند.

Researcher ID (Web of Science): ABB-1802-2020

Author ID (Scopus): 56807175600

ORCID: 0000-0002-1841-7264

Google Scholar

سردبیر

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 3  

دکتر بهرام‌علی قنبری هاشم آبادی استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه روان درمانی و روان درمانی گروه می‌باشد.

ایشان تاکنون 16  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 9 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 62 مقاله در نشریات داخلی و 15 مقاله در نشریات خارجی و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی از آغاز سال 1390 مدیر مسئول و سردبیری نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده داشتند.

Researcher ID (Web of Science): ABB-1802-2020

Author ID (Scopus): 56807175600

ORCID: 0000-0002-1841-7264

Google Scholar

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

روان شناسی و مشاوره استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir
aghamohammadianum.ac.ir
098-051-38805865
0000-0002-4926-5347

h-index: 5  

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته روان‌شناسی

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس تهران، رشته روان‌شناسی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در روان‌شناسی رشد ، روان‌شناسی کودک و نوجوان، روان‌درمانی و روان‌پویشی می‌باشد.

ایشان تاکنون 111  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 15 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 117 مقاله در نشریات داخلی و 30 مقاله در نشریات خارجی و 27 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفته و در حال حاضر مدیر گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز می‌باشند.

Researcher ID (Web of Science): ABD-1648-2020

Author ID (Scopus): 54892079200

ORCID:0000-0002-4926-5347

Mendeley

Scientometrics System

سید امیر امین یزدی

روان شناسی مشاوره و تربیتی استاد مشاوره و روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

yazdi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
yazdium.ac.ir
098-051-38805850
0000-0002-1505-0938

h-index: 3  

دکتر سیدامیر امین یزدی استاد و عضو هیات علمی گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد،  روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران  رشته روان‌شناسی تربیتی

دکتری: دانشگاه شفیلد انگلستان، رشته روان‌شناسی تحولی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان درتحول یکپارچه کودک، رشد هیجانی-اجتماعی، فرزندپروری، بازی درمانی، نظریه ذهن و تفاوت های فردی می باشد.

ایشان تاکنون 18مقاله در کنفرانس های داخلی، 4 مقاله در کنفرانس های خارجی، 90 مقاله در نشریات داخلی و 24 مقاله در نشریات خارجی و 9 عنوان کتاب منتشر کرده اند.

دکتر سیدامیر امین یزدی از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره» را به عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science): GPP-2878-2022

Author ID (Scopus): 55772362500

ORCID: 0000-0002-1505-0938

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

 

جلیل باباپور خیرالدین

روان‌شناسی استاد روان شناسی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?babapourj
babapourjyahoo.com
0000-0001-9163-6386

h-index: 21  

دکتر جلیل باباپور استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه تبریز، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، رشته روان‌شناسی

دکتریدانشگاه تربیت مدرس، رشته روان شناسی سلامت

ایشان تاکنون 11  مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 135 مقاله در نشریات ملی و بین المللی، 2 عنوان کتاب کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر جلیل باباپور از سال 1402 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

نور محمد بخشانی

روان شناسی بالینی استاد روان شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

med.zaums.ac.ir/27374.page#%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%20%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
bakhshayahoo.com
0000-0003-2800-3564

h-index: 20  

دکتر نورمحمد بخشانی استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی ایران-ا نستیتو روانپزشکی تھران

دکتریدانشگاه علوم پزشکی ایران-ا نستیتو روانپزشکی تھران

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه اثربخشی مدلهای مختلف روان‌درمانی، پیشگیری و درمان رفتارهای پرخطر می‌باشد.

ایشان تاکنون 62 مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 92 مقاله در نشریات ملی و بین المللی، 4 عنوان کتاب ترجمه و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر نورمحمد بخشانی از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

احمد برجعلی

روان شناسی بالینی استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/borjali
borjaliatu.ac.ir
0000-0001-6823-7600

h-index: 6  

دکتر احمد برجعلی استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستند.

 

ایشان تاکنون 23  مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 411 مقاله در نشریات ملی و بین المللی، 19 عنوان کتاب کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر احمد برجعلی از سال 1402 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

محمدعلی بشارت

روان شناسی بالینی استاد روان شناسی دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~besharat
besharatut.ac.ir
098-021-61117488
0000-0003-2571-2920

h-index: 19  

دکتر محمدعلی بشارت استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تهران هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، رشته روان شناسی

دکتریدانشگاه لندن، رشته روان شناسی بالینی

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در سه محور آسیب‌شناسی، تشخیص و درمان است علاوه بر آن به حوزه‌های سنجش و اندازه‌گیری نیز علاقه‌مند هستند.

ایشان تاکنون 103 مقاله در کنفرانس‌های ملی، 164 مقاله در کنفرانس‌های بین المللی، 454 مقاله در نشریات ملی و 136 مقاله در نشریات بین المللی و 3 عنوان ترجمه کتاب و 6 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر محمدعلی بشارت از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

Author ID (Scopus): 6602572758

ORCID: 0000-0003-2571-2920

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

 

عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استادمشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

dr-a-shafiabadi.ir/
ashafiabadyyahoo.com
0000-0001-7832-7474

h-index: 15  

دکتر عبدالله شفیع آبادی استاد بازنشسته گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی تهران هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی ارشد پیوسته: دانشگاه ایلینوی شمالی، رشته مشاوره

دکتری: دانشگاه ایلینوی شمالی، رشته مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره کودک و خانواده، نظریه‌های مشاوره خانواده و درمان می‌باشد.

ایشان تاکنون 41 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 10 مقاله در کنفرانس‌های بین المللی، 128 مقاله در نشریات ملی، 21 مقاله در نشریات بین المللی، 7 عنوان کتاب ترجمه و 12 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر عبدالله شفیع آبادی از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science): FWI-3711-2022

Author ID (Scopus): 41262645200

ORCID: 0000-0001-7832-7474

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

جواد صالحی فدردی

روان شناسی و مشاوره استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

j.s.fadardi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
j.s.fadardium.ac.ir
0000-0002-0044-6091

h-index: 29  

دکتر جواد صالحی فدردی استاد بازنشسته گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، رشته روان شناسی

دکتریدانشگاه ویلز، بریتانیا، رشته روان شناسی بالینی و سلامت

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه کاربردی سازی روش های انگیزشی و شناختی در بهبود سبک زندگی و نتایج درمانی در رفتارهای اعتیادی و سلامت می‌باشد.

ایشان تاکنون 8 در کنفرانس‌های داخلی، 28 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 55 مقاله در نشریات داخلی و 54 مقاله در نشریات خارجی و 10 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر جواد صالحی فدردی از آغاز سال 1390 عضو هیات تحریریه نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science): B-2713-2014

Author ID (Scopus): 12767090200

ORCID: 0000-0002-0044-6091

ResearchGate

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

 

کیومرث فرح بخش

مشاوره دانشیار گروه مشاوره، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/farahbakhsh
farahbakhshatu.ac.ir
0000-0001-6541-2928

h-index: 2  

دکتر کیومرث  فرح‌بخش استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبائی، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبائی، رشته راهنمایی و مشاوره

دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، رشته راهنمایی و مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه خانواده، ازدواج، مشاوره شغلی و آسیب شناسی روانی می‌باشد.

ایشان تاکنون 13  مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین المللی، 233 مقاله در نشریات ملی و بین المللی، 15 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر کیومرث  فرح‌بخش از سال 1402 مدیر مسئول و سردبیری نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده داشتند.

Researcher ID (Web of Science):EWD-9165-2022

Author ID (Scopus): 56807175600

ORCID: 0000-0001-6541-2928

Google Scholar

Mendeley

Scientometrics System

سیدعلی کیمیایی

روان شناسی مشاوره و تربیتی دانشیار مشاوره و روان شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/kimiaee
kimiaeeum.ac.ir
098-051-38805860
0000-0003-3925-2670

h-index: 9  

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

روان شناسی و مشاوره استاد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 7  

دکتر بهرام‌علی قنبری هاشم آبادی استاد و عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان‌شناسی بالینی

دکتری: دانشگاه علامه طباطبایی، رشته مشاوره

مهمترین علایق پژوهشی ایشان در زمینه روان درمانی و روان درمانی گروه می‌باشد.

ایشان تاکنون 16  مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 9 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 62 مقاله در نشریات داخلی و 15 مقاله در نشریات خارجی و 4 عنوان کتاب منتشر کرده‌اند.

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی از آغاز سال 1390 مدیر مسئول و سردبیری نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده داشتند.

Researcher ID (Web of Science): ABB-1802-2020

Author ID (Scopus): 56807175600

ORCID: 0000-0002-1841-7264

Google Scholar

ویراستار انگلیسی

عباس فیروزآبادی

روان شناسی و مشاوره استادیار روان شناسی صنعتی و سازمانی

prof.um.ac.ir/a.firoozabadi
ab.firoozabadigmail.com
0000-0003-0507-4298

h-index: 3  

دکتر عباس فیروزآبادی عضو هیات علمی و استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.

سوابق تحصیلی ایشان:

کارشناسی:  دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته روان شناسی بالینی

دکتری: دانشگاه ماستریخت هلند (Maastricht University)، رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

مهمترین علایق علمی و پژوهشی ایشان در زمینه سلامت شغلی، ریکاوری از کار، عملکرد شغلی، روان شناسی شناختی و اجتماعی و روان شناسی کاربردی است. 

دکتر عباس فیروزآبادی از سال 1399 ویراستار انگلیسی نشریه «پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره» را به‌عهده گرفتند.

Researcher ID (Web of Science): ABC-3633-2021

Author ID (Scopus): 57191824859

ORCID: 0000-0003-0507-4298

Google Scholar

ویراستار ادبی

شهربانو عالی

روان شناسی و مشاوره استادیار گروه روان شناسی

prof.um.ac.ir/aali
aalium.ac.ir
0000-0002-4672-2530

h-index: 1