اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

استاد روان شناسی مشاوره استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 7  

سردبیر

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاوره استاد دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

روان شناسی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadian.profcms.um.ac.ir
aghamohammadianum.ac.ir
098-051-38805865
0000-0002-4926-5347

h-index: 7  

سید امیر امین یزدی

روان شناسی تربیتی استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

yazdi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
yazdium.ac.ir
098-051-38805850
0000-0002-1505-0938

h-index: 3  

محمدعلی بشارت

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~besharat
besharatut.ac.ir
098-021-61117488
0000-0003-2571-2920

h-index: 41  

نور محمد بخشانی

روان شناسی بالینی استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

bakhshayahoo.com
098-051
0000-0003-2800-3564

h-index: 20  

عبدالله شفیع آبادی

مشاوره استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

dr-a-shafiabadi.ir/
ashafiabadyyahoo.com
0000-0001-7832-7474

h-index: 15  

 

 
 

جواد صالحی فدردی

روان شناسی بالینی و سلامت استاد روان شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه فردوسی مشهد

j.s.fadardi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
j.s.fadardium.ac.ir
098-051-38805867
0000-0002-0044-6091

h-index: 29  

سیدعلی کیمیایی

مشاوره دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/kimiaee
kimiaeeum.ac.ir
098-051-38805860
0000-0003-3925-2670

h-index: 9  

بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاوره استاد/ دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/ghanbarih
ghanbarihum.ac.ir
098-051-38803647
0000-0002-1841-7264

h-index: 7  

مدیر اجرایی

اعظم جنتی فر

آموزش زبان فارسی مدیراجرایی مجله /دانشگاه فردوسی مشهد

jsepum.ac.ir