نویسنده = قاسم آهی
نقش میانجی خود تمایزیافتگی و تنظیم شناختی هیجان در ارتباط کیفیت روابط ابژه با رضایت زناشویی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 25-46

10.22067/tpccp.2022.72289.1158

حسین باشی عبدل آبادی؛ قاسم آهی؛ مریم اصل ذاکر؛ فاطمه شهابی زاده؛ مریم نصری