1. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

زهرا امام زمانی؛ علی مشهدی؛ زهره سپهری شاملو

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v9i1.69238

چکیده
  هدف:  بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره­های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کردند. با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر