تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده دانش‏آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب

صدف شیخی گراکویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ مهناز خسروجاوید

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2021.67942.1010

چکیده
  هدف: با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برو‌‌ن‌سازی‏شده / درو‌‌ن‌سازی‏شده در دانش‏آموزان دختر دارای اختلال انفجاری متناوب انجام شد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر