نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشنلسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22067/tpccp.2021.67942.1010

چکیده

چکیده
هدف: با توجه به دشواری در تنظیم هیجان و مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مشکلات برونسازی‏شده / درونسازی‏شده در دانش‏آموزان دختر دارای اختلال انفجاری متناوب در شهر رشت انجام شد.
روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی همراه با گروه آموزش و کنترل با اجرای پیش‏آزمون و پس‏آزمون بود. نمونه پژوهش 30 دانش آموز دختر دارای اختلال انفجاری متناوب بود که از میان 655 دانش آموز مقطع متوسطه شناسایی و در دو گروه آموزش و کنترل جایدهی شدند. گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان مدل گراس را در 8 جلسه دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کوکارو، برمن و مک کلوسکی(2016) و پرسشنامه مشکلات رفتاری هیجانی آخنباخ و رسکورلا (2003) در پیش‏آزمون و پس‏آزمون استفاده شد. داده‏های حاصله با تحلیل کوواریانس یک و چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان موجب کاهش مشکلات برونسازی شده و مشکلات درونسازی شده در دختران شده است. این یافته ها حاکی است که می‏توان از آموزش تنظیم هیجان در جهت مدیریت رفتارها و هیجانات دانش آموزان دارای اختلال انفجاری متناوب استفاده نمود.
واژگان کلیدی: اختلال انفجاری متناوب، تنظیم هیجان، مشکلات برونسازی شده، مشکلات درونسازی شده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Emotional Regulation Training on Externalized-Internalized Problems in Girl Students with Intermittent Explosive Disorder

نویسندگان [English]

  • Sadaf Sheikhi Gerakoui 1
  • abbas abolghasemi 2
  • mahnaz khosrojavid 3

1 Master of Science in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

2 Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 Associate professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Purpose: Considering the difficulty of emotion regulation and behavioral problems in adolescents with intermittent explosive disorder, the aim of the present study was to determine the effectiveness of emotion regulation training on internalized-externalized problems in girl students with IED in Rasht.
Method: The study method was an experimental design with pretest-posttest and control group. A sample of thirty students was selected out of 655 high school students. They were identified with intermittent explosive disorder and were divided into two groups: training & Quasi-training. The training group received the Grass model emotion regulation in 8 sessions. In this study, these questionnaires were used in pretest and post-test: intermittent explosive disorder Questionnaire, Breman & McCloskey Questionaire (2016), and Achenbach & Raskorla Emotional Behavior Questionnaire (2003). For data analysis used one-way and multivariate analysis of covariance.
Findings: The results showed that emotion regulation training reduced externalizing and internalizing problems. These findings suggest that emotion regulation training can be used to manage the behaviors and emotions of students with IED.
Keywords: Emotion regulation, externalized-internalized problems, intermittent explosive disorder
ions of students with IED.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Emotion regulation"
  • "externalized-internalized problems"
  • "intermittent explosive disorder"