اثربخشی تدریس تلقین زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول (مطالعه‌ای از نوع تک آزمودنی)

حمیده محمودی؛ بهروز مهرام؛ فاطمه حاجی اربابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.36976.0

چکیده
  هدف: هدف بررسی اثربخشی روش تدریس تلقین زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول بود. روش: پژوهش از نوع آزمایشی با طرح مطالعات تک موردی بود. انتخاب آزمودنی ها در این مطالعه، به صورت در دسترس و هدفمند از میان دانش آموزان دختر پایه هشتم در شهر مشهد انجام شد. دو آزمودنی به ترتیب 4و 7 جلسه آموزش سنتی را دریافت ...  بیشتر

پیش‌بینی بروز رفتارهای پرخطر بر اساس کنترل رفتاری و روانشناختی والدین و والدگری هلیکوپتری در بزرگسالی نوظهور

فریبرز صدیقی ارفعی؛ علیرضا رشیدی؛ ریحانه تابش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.67725.1005

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بروز رفتارهای پرخطر بر اساس کنترل رفتاری و روانشناختی والدین و والدگری هلیکوپتری در بزرگسالی نوظهور انجام شد.روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 99-98 بودند که از این میان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد ...  بیشتر

اثربخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی، درآمیختگی‌‌افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری‌عملی

فاطمه ایزدی؛ مطهره سادات میردامادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.67410.1002

چکیده
  چکیدههدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی، درآمیختگی‌افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی بود.روش‌: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شد. بدین منظور تعداد 30 زن، از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی

مهدی قاسمی مطلق؛ شادی حسینی؛ حسین مهدیان؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.70468.1104

چکیده
  چکیدههدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی ...  بیشتر

اثر طرح واره درمانی بر ترس از ارزیابی منفی دختران مبتلا به اضطراب اجتماعی

کیان سبکباری؛ روح الله عباسی؛ نیکتا غلامی باکر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/tpccp.2022.72888.1182

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح واره‌درمانی گروهی بر ترس از ارزیابی منفی دختران دارای اضطراب اجتماعی است.روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش همراه با پیش آزمون و پس آزمون با دوره ی پیگیری بود جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ...  بیشتر