بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین هیجان ها و ابعاد اسناد علی ( ابعاد مرکز کنترل و کنترل پذیری و پایداری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمون های عزت نفس روزنبرگ ، هیجان های واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علّی (واینر) را در مورد 367 شرکت کننده دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا کرده است. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و تحلیل رگرسیونی و همبستگی پیرسون استفاده کرده است و متغیرهای مربوط به ابعاد اسناد علّی در دو موقعیت (موفقیت) و (شکست) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد، از عمده ترین عواملی که در افزایش عزت‌نفس مؤثرند، هیجان های مثبت و به تبع ان انتساب‌های کنترل‌پذیر و درونی و پایدار در موقعیت موفقیت است و فرد می‌تواند با درونی‌کردن و کنترل‌پذیر و پایدار دانستن آن ، هیجان های مثبت خود را بالا برده و عزت‌نفسش را افزایش دهد. همچنین انتساب های درونی وکنترل‌پذیر در موقعیت شکست در افزایش هیجان های منفی مؤثرند. احتمال می‌رود، هیجان‌های منفی در پایین بردن عزت ‌نفس مؤثر باشند و به تبع آن سلامت جسمی و روحی فرد به مخاطره افتد.

کلید واژه ها : عزت نفس، هیجان ، مرکز کنترل، کنترل‌پذیری ، پایداری

CAPTCHA Image