دوره و شماره: دوره 08، شماره 1، آبان 1386 
جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

10.22067/ijap.v8i1.6739

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی