مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیربه کارگیری یک الگوی ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان در دروس فارسی، عربی و انگلیسی دوم راهنمایی می‌باشد. این پژوهش شبه تجربی است ،که طی دو مرحله مقدماتی و نهایی به اجرا در آمده است. مطالعه نواقص و مشکلات طرح درس‌ها و آزمون‌های ساخته شده و اصلاح آن‌ها در مرحله مقدماتی و اجرای طرح درس‌ها در نمونه اصلی شامل بیست کلاس پایه دوم (ده کلاس به عنوان گروه آزمایشی و ده کلاس به عنوان گروه گواه) در مرحله نهایی صورت گرفته است. در اجرای پژوهش از پیش آزمون و آزمون نهایی و گمارش تصادفی کلاس‌ها ی پایه دوم در هر مدرسه به عنوان آزمایشی و گواه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدارس راهنمایی پسرانه ناحیه 1و4 آموزش و پرورش شهر مشهد می‌باشند و نمونه مورد مطالعه شامل ده مدرسه که از هر مدرسه دو کلاس پایه دوم ( جمعاً 20 کلاس پایه دوم) به صورت خوشه ای انتخاب شده اند.
نتایج عمده حاصل از اجرای طرح درس‌های مبتنی بر الگوی ترکیبی در گروه‌های مورد مطالعه در هر سه درس فارسی، عربی و انگلیسی به تفکیک حاکی از این است که به کارگیری طرح درس‌های مزبور( بر اساس الگوی ترکیبی) تا حد زیادی بر پیشرفت نمره آزمون نهایی دانش‌آموزان گروه آزمایشی در دروس فارسی ، عربی و انگلیسی هر کدام به صورت مجزا موثر بوده و به عبارت دیگر تأثیر معنادار ایجاد کرده است. همچنین به کار گیری طرح درس‌های فوق بر معدل نمره هر سه درس نیز تأثیر معنادار به همراه داشته است. نتایج نظرخواهی معلمان و دانش‌آموزان پس از اجرای طرح درس‌ها نیز نشان می‌دهد که آن‌ها تا حد زیادی از اجرای طرح درس‌های مبتنی بر الگوی ترکیبی رضایت داشته‌اند.
واژه‌های کلیدی: الگوی تدریس ترکیبی،یادگیری مبحث مشترک، زبان فارسی،زبان عربی وزبان انگلیسی ، پایه دوم راهنمایی، الگوی پیش سازمان‌دهنده، الگوی تفکر استقرایی، الگوی دریافت مفهوم، الگوی یاران در یادگیری.

CAPTCHA Image