بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین باورهای فراشناختی مختل و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای «اضطراب امتحان» می‌باشد. نمونة این پژوهش شامل243 آزمودنی دارای اضطراب امتحان بود که از میان 900 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی شهرستان نوشهر شناسایی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامة فراشناخت ولز و پرسشنامة اضطراب امتحان اسپیل‌برگر استفاده شده است. معدل کل نمرات دانش‌آموزان به‌عنوان موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی (21/0-=r) دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان رابطة منفی معنی‌داری دارد. بین باورهای فراشناختی مختل و شدت اضطراب امتحان (17/0=r) همبستگی مثبت معنی‌داری به‌دست آمد (01/0>p). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 11درصد واریانس مربوط به موفقیت تحصیلی توسط مؤلفه‌های فراشناختی تبیین می‌شود. این نتایج حاکی از آن است که با افزایش باورهای فراشناختی مختل موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان کاهش می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: باورهای فراشناختی مختل- موفقیت تحصیلی- اضطراب امتحان

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Destruction Meta-Cognition Beliefs with Academic Achievement of Students With Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolghasemi
  • reza Golpoor
  • mohammad Narimani
  • Hosein Ghamari
چکیده [English]

The aim of present research was examine of relationship between destruction meta-cognitive beliefs and academic achievement of students with test anxiety. For this purpose, 243 girls and boys subjects with test anxiety of 900 students of guidance schools of Noshar city were determined as the sample of study. For gathering the data, Meta-cognition Questionnaire and Test Anxiety Inventory were used. The grade point average were calculated for the student academic success. The results showed that destruction meta-cognitive beliefs is related to academic achievement in the students with test anxiety (r=0.21, P

CAPTCHA Image