دوره و شماره: دوره 010، شماره 3، اسفند 1388 
بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

10.22067/ijap.v10i3.6945

زارع محمدآبادی زارع محمدآبادی؛ رجایی پور رجایی پور؛ جمشیدیان جمشیدیان؛ مولوی مولوی


تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

10.22067/ijap.v10i3.6959

مصرآبادی مصرآبادی؛ حسینی نسب حسینی نسب؛ فتحی آذر فتحی آذر؛ مقدم مقدم