بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مشارکت فعال دانش‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری یکی از مباحث اساسی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، چون مشارکت فعال دانش‌آموز در فرایند تدریس موجب درگیری ذهنی آنها و افزایش میزان یادگیری می شود. در این تحقیق میزان گفتار معلم و دانش‌آموز بر اساس سیستم تحلیل ارتباط کلامی فلندرز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا مشخص شود که میزان گفتار معلم و دانش‌آموز و میزان مشارکت آنها به چه میزان است. برای بررسی این موضوع 60کلاس سوم متوسطه (30کلاس دخترانه و 30کلاس پسرانه) از سه رشته ادبیات و علوم انسانی، ریاضی ـ فیزیک و علوم تجربی از نواحی پنچگانه آموزش و پرورش شهر تبریز به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب گردید. 10کدبردار از طریق مشاهده فرایند تدریس داده ها را جمع آوری نمودند. سپس بر اساس سیستم تحلیل ارتباط کلامی فلندرز، فراوانی عوامل دهگانه محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده بین میانگین مشارکت فعال و نوع گفتار آزادانه و محدود بین دانش‌آموزان دختر و پسر و همچنین بر اساس رشته تحصیلی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد. ولی بین میزان مشارکت و نوع گفتار آزادانه و محدود دانش آموز با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: مشارکت فعال دانش‌آموز، تعامل کلامی معلم و دانش‌آموزان، سیستم تجزیه و تحلیل ارتباط کلامی فلندرز، گفتار محدود دانش‌آموز، گفتار محدود دانش‌آموز و پیشرفت تحصیلی

واژه‌های کلیدی: اهداف تسلط، اهداف عملکردی گرایش- اجتناب، راهبرهای عمیق و سطحی، توانایی حل مسئلة ریاضی.

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Active Participation of Students and Their Academic Achievement in the Process of Teaching

نویسندگان [English]

  • Firuz mahmoodi
  • Skandar Fathiazar
  • rajab Sfandyari
چکیده [English]

Active participation of students in the course of teaching/learning process is one of the essential topics which have attracted many researchers, for the students' active participation causes the students to be mentally involved, thus increasing learning. In this paper, student and teacher talk was analyzed, using Flanders' interaction analysis system. This was done for the purpose of determining the teacher and student talk and their participation. To carry out this study, sixty high school classes– half males and half females– of three different fields of study were chosen, based on the multi-stage random sampling. The classes were from five different parts or areas of the education organization of Tabriz. Ten coders collected the observational data. The frequency of ten factors was calculated, using Flanders' interaction analysis. The results showed that there was no statistically significant difference between the average of active participation and the type of free /limited talk among male and female students. There was also no significant difference, given the students' academic field of study, but there was a positive relationship between the active participation and free/limited talk and students' academic achievement.
Key words: Active Participation, Classroom Interaction, Flanders Interaction Analysis System, Student Limited Talk, Student Free Talk, Achievement

CAPTCHA Image