بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، برای بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده [دیدگاه قابل یاددهی، ایده‌ها، ارزش‌ها، انرژی، و قاطعیت در تصمیم‌گیری] در دانشگاه‌های دولتی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش تمام اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 86-85 بوده که از میان آنان یک نمونة 315 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به‌صورت تصادفی انتخاب شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساختة 74 سؤالی در قالب طیف 5 درجه‌ای لیکرت به‌کار برده شده است. جهت آزمون سؤال‌های پژوهش از آزمون‌های آماری پارامتریک از جمله t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین نمرات پاسخ‌گویان در خصوص تمام مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده کمتر از حد متوسط (3) بوده و در تمام مؤلفه‌ها تفاوت معنی‌دار است. بررسی تفاوت بین نظرات نمونة آماری در مورد میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یاددهنده با توجه به متغیرهای دموگرافیک نیز، f مشاهده شده نشان می‌دهد که براساس رتبة علمی اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه در سه مورد انرژی، ایده‌ها و ارزش‌ها، تفاوت معنی‌دار بود. تفاوت بین میانگین‌های زنان و مردان و نیزتفاوت بین میانگین براساس سنوات خدمت پاسخ‌گویان معنی‌دار نبود، ولی در خصوص سمت‌های مدیر و عضو هیئت علمی در تمام موارد تفاوت بین میانگین‌ها معنی‌دار بود. تحلیل نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات کاربست مؤلفه‌های سازمان یاددهنده در دانشگاه‌های علوم پزشکی بالاتر از میانگین نمرات دانشگاه‌های غیر پزشکی است. در مورد مؤلفه‌های انرژی، ایده‌ها و ارزش‌ها، f مشاهده شده معنی‌دار می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: دانشگاه یاددهنده، دیدگاه قابل یاددهی، ایده‌ها، ارزش‌ها، انرژی، قاطعیت در تصمیم‌گیری وآموزش عالی

عنوان مقاله [English]

A Study of the Application of Teaching University Indices from the Universities' Faculty Members Points of View

نویسندگان [English]

  • Hosein Zare Mohammad abadi
  • Said Rajaipoor
  • Mahdi Gamshidian
  • Hosein Molavi
چکیده [English]

The purpose of present article is to study the application of teaching university indices such as Teachable point of view, ideas, values, emotional energy and edge in Iranian public universities. Present study uses a descriptive - survey research method. The statistical population of research includes all the faculty members of public medical and non medical universities during 2006-2007 academic year. The sample consists of 315 faculty members who were selected through random cluster multistage sampling. In order to gather the data, a 74- item researcher made questionnaire was designed on the basis of Tichy’s teaching organization Theory in the form of Likert’s 5 degree scale with a reliability of 0.87. One sample T test and multivariate variance analysis is used to analyze the data. The findings indicate that the mean score of the subjects regarding the application of teaching organization indices are all less than the mean criterion. In addition, there is a significant difference between all the means. Also the observed F shows that the relationship and difference between application of teaching organization indices regarding the academic ranks of faculty members and university managers are significant for emotional energy, ideas and values. Besides, there was not a significant difference between the mean scores of men and women. The relationship between the teaching organization indices regarding the experience was not significant too. But the differences of all the indices were significant in relation to faculty members and management positions. The results also indicate that the mean scores of medical universities are more than the non medical mean scores. The observed F about emotional energy, ideas, and values the differences are significant.
Key words: Teaching University, Teachable Point of View, Ideas, Values, Emotional Energy, Edge, Higher Education

CAPTCHA Image