مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونة پژوهش شامل 60 نوجوان عادی (32 پسر و 28 دختر) و60 نوجوان بزهکار (32 پسر و 28 دختر) می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور سنجش سبک‌های دلبستگی از پرسشنامة دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده گردید. نتایج بر اساس روش‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تک متغیری و ضریب همبستگی پیرسون نشان ‌داد که بین سبک‌های دلبستگی نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد و آزمودنی‌های بزهکار بیش از آزمودنی‌های عادی دارای سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) هستند. به‌علاوه، بین گروه دختران و پسران نیز در سبک دلبستگی تفاوت معنادار به‌دست آمد. همچنین، نتایج حاکی از آنند که نحوة عملکرد خانواده در بروز سبک دلبستگی ناایمن و پیامد آن بزهکاری و اختلال‌های رفتاری مؤثر می‌باشد. در مجموع، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نحوة عملکرد خانواده،‌کیفیت نگهداری و نحوة تعامل بین افراد خانواده تعیین کنندة نوع دلبستگی در کودک، نوجوان و بزرگسال می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: نوجوانی، دلبستگی، سبک‌های دلبستگی، بزهکاری

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Attachment Styles in Normal and Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • ali mashhadi
  • mohsen mohammadi
چکیده [English]

In this research, a comparative attachment styles in normal and delinquency adolescents was examined. Participants is 60 normal adolescent (32 male and 28 female) and 60 delinquency adolescent (32 male and 28 female) Tehran city. In this research the main goal of research was to assessment of. Attachment styles to use of Questionnaire Revised Adult Attachment scale (RAAS) and for assessment performance of family Subjects of inventory performance of family was used. To analysis research data, statistical methods such as mean, standard deviation, correlation coefficients, multivariate analysis was used. Research conclusions showed that attachment styles between normal and delinquency adolescents and between boys and girls is significant, and so showed that family performance affect the insecure attachment style and cause of Delinquency and behavioral disorders .In conclusion results is expressive that family performance, quality of conservation and interaction between family is determine type of attachment in child, adolescent and adulthood.
Key words: Adolescence, Attachment, Attachment Styles, Delinquency

CAPTCHA Image