تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقالة حاضر به مقایسة اثربخشی دو شیوة ساخت نقشه‌های مفهومی توسط فراگیران و ارائة نقشه‌های از قبل آماده شده بر یادداری، درک و حل مسئله برای در نظرگرفتن سبک یادگیری آزمودنی‌ها پرداخته است. اثرات کاربندی‌ها از طریق دو آزمون پیشرفت تحصیلی که دارای شاخص‌های قابل قبول روایی و پایایی بودند، مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری سبک یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه، آزمودنی‌ها از آزمون گروهی اشکال نهفته استفاده شد. پژوهش بر اساس طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون طراحی شده است. شش کلاس به روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان 4 گروه آزمایشی و 2 گروه کنترل انتخاب شدند. در دو گروه آزمایشی، نقشه‌های از قبل آماده شده به آزمودنی‌ها ارائه شد و اعضای دو گروه آزمایشی دیگر به تهیة نقشه‌های مفهومی پرداختند. در گروه‌های کنترل نیز آزمودنی‌ها به‌شیوة مرسوم به یادگیری متن‌های درسی مشابه پرداختند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که ارائة نقشة مفهومی در شرایطی که سبک یادگیری آزمودنی‌ها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخت نقشة مفهومی در شرایطی که آزمودنی‌ها دارای سبک نابسته به زمینه باشند بر ارائة نقشة مفهومی برتری دارد. بدون در نظر گرفتن سبک یادگیری هیچ‌کدام از این دو روش برتری چشم‌گیری نسبت به هم نداشتند.
واژه‌های کلیدی: نقشة مفهومی، سبک یادگیری، پیشرفت تحصیلی، حل مسئله

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Concept Map Presenting and Constructing on retention, Understanding and Problem solving in the Biology

نویسندگان [English]

  • javad mesabadi
  • davood hoseini nasab
  • skandar fathiazar
  • MOHAMMAD MOGHADAM
چکیده [English]

This paper compared the efficacy of these two methods on retention, understanding and problem solving in the biology keeping in the mind the fact that student's learning style has a role as a moderator variable. The intervening effects on retention, understanding and problem solving were measured by two academic achievement tests that those have the confirmable validity and reliability indexes. The group embedded figures test were used to assess field dependence and field independence learning styles. This research based on a quasi-experiment design. The pre-organized classrooms were selected by purposive sampling as four experiment groups and two control groups. The prepared concept maps were presented in process of teaching on the two experiment group's members and the other two experiment group members constructed concept maps from the instructed subjects. Results show that the concept map presenting method has more positive effects than the concept map constructing method in conditions that the students have field dependence learning style. Vice verse the concept map constructing method has advantage on the concept map presenting method in conditions that the students have field independence learning style.
Key words: Concept Mapping, Learning Style, Academic Achievement, Problem Solving

CAPTCHA Image