بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. در این پژوهش 30 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامة رهبری چند عاملی فرم 5x ویراست سوم استفاده شده است. تحلیل داده‏های به‌دست آمده نشان داد که اکثریت رؤسای مورد مطالعه در پیامد رهبری تلاش بالاتر از حد انتظار نمرة بالا و در دو پیامد، اثربخشی و رضایت‌مندی نمرة متوسط اخذ کرده‏اند. همچنین، اکثریت رؤسای مذکور در بُعد تأثیرگذاری ایده‏آلینمرة بالا، در دو بُعد انگیزش الهام‏بخش و برانگیزندگی ذهنی نمرة متوسط و در بُعد ملاحظۀ فردی نمرة پایین کسب کرده‏اند. بین نمرة رؤسا در همۀ ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا با هر سه پیامد رهبری همبستگی مثبت معنی‏دار مشاهده شد. به‌طور کلی یافته‏های پژوهشی ضرورت تقویت رؤسا در بُعد ملاحظۀ فردی را نشان می‏دهد. همچنین، یافته‏های پژوهش نشان داد که سبک رهبری تحول‏گرا نقش مؤثری در افزایش رضایت‌مندی و تلاش بالاتر از حد انتظار در میان همکاران رؤسای مذکور دارد.
‏واژه‏های کلیدی: پیامدهای رهبری، تلاش بالاتر از حد انتظار، اثربخشی، رضایت، سبک رهبری تحول‏گرا

عنوان مقاله [English]

A Study of Relationship between Consequences of leadership and Transformational leadership Style of Universities and Institution's Presidents

نویسنده [English]

  • nasrin Noorshahi
چکیده [English]

The purpose of this study is investigate the relationship between consequences of leadership and Transformational leadership style in presidents of universities and institutes of Tehran, 30 presidents in Tehran and 102 raters (subordination of presidents) response to third edition of multifactor leadership Questionnaire MLQ (Leader and rater version). The data were analyzed taking in to consideration both descriptive statistics (Frequency, percentage and mean) and Pearson correlation, the result of this study showed that: the existence of a meaningful and positive correlation between 3 consequences of leadership (extra effort, effectiveness, satisfaction) and Transformational leadership style.
Key words: Consequences of Leadership, Extra Effort, Effectiveness, Satisfaction, Transformational Leadership.

CAPTCHA Image