بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. در این پژوهش 30 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامة رهبری چند عاملی فرم 5x ویراست سوم استفاده شده است. تحلیل داده‏های به‌دست آمده نشان داد که اکثریت رؤسای مورد مطالعه در پیامد رهبری تلاش بالاتر از حد انتظار نمرة بالا و در دو پیامد، اثربخشی و رضایت‌مندی نمرة متوسط اخذ کرده‏اند. همچنین، اکثریت رؤسای مذکور در بُعد تأثیرگذاری ایده‏آلینمرة بالا، در دو بُعد انگیزش الهام‏بخش و برانگیزندگی ذهنی نمرة متوسط و در بُعد ملاحظۀ فردی نمرة پایین کسب کرده‏اند. بین نمرة رؤسا در همۀ ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا با هر سه پیامد رهبری همبستگی مثبت معنی‏دار مشاهده شد. به‌طور کلی یافته‏های پژوهشی ضرورت تقویت رؤسا در بُعد ملاحظۀ فردی را نشان می‏دهد. همچنین، یافته‏های پژوهش نشان داد که سبک رهبری تحول‏گرا نقش مؤثری در افزایش رضایت‌مندی و تلاش بالاتر از حد انتظار در میان همکاران رؤسای مذکور دارد.
‏واژه‏های کلیدی: پیامدهای رهبری، تلاش بالاتر از حد انتظار، اثربخشی، رضایت، سبک رهبری تحول‏گرا

CAPTCHA Image