تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله حاصل بررسی موقعیت مسئله‌زایی است که برخی تحقیقات از جمله مطالعه‌ای در سطح دانشکدة علوم تربیتی آن‌را به تصویر کشیده‌اند. آن موقعیت مسئله‌زا عدم توفیق فارغ التحصیلان دوره‌های آکادمیک مدیریت آموزشی در محیط واقعی سازمان بوده است. در پی آن، این مسئله مطرح شد که چه بسا اصولاً فرایند تربیت مدیران فرایندی ناشدنی است. بنابراین، برای بررسی موضوع " امکان‌سنجی آموزش مدیریت" دیدگاه‌های صاحب‌نظران بررسی و تحلیل گردید. بر این اساس، پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا مدیریت آموزشی قابل آموزش است؟ نتایج پیشینه‌کاوی نشان داد که گروهی از صاحب‌نظران به دلایلی نظیر شکاف میان تئوری و عمل مدیریت قایل به امکان‌ناپذیری آموزش مدیریت هستند. در این مقاله، نقطه نظرات مخالفان آموزش‌پذیری مدیریت نقد شد و چنین نتیجه شد که نقص مشاهده شده در فارغ التحصیلان، به احتمال بیشتری به‌کاربران نظریه‌های مدیریت (آموزه‌های مدیریتی) و نه دانش فعلی مدیریت مربوط است. کاستی‌های این کاربران می‌تواند به دو عامل (الف) دریافت آموزش‌های نامناسب و (ب) ویژگی‌های شخصیتی غیرمتناسب با شغل مدیریت، مربوط باشد. در صورت پذیرش اصل تعامل آموزه‌های مدیریت با ویژگی‌های کاربر (دانشجوی مدیریت آموزشی)، بایستی افرادی را در دوره‌های مدیریت گزینش نمود که دارای ویژگی‌های اولیّة یک مدیر موفّق باشند. ضمناً می‌توان به راهکارهای دیگری در آموزش مدیریت در سطح سازمان‌های آموزشی اندیشید. رویکرد گردش و ارتقای شغلی همراه با آموزش‌های ضمن خدمت مبتنی بر تحقیق عمل یکی از روش‌های موًثر می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت آموزشی، آموزش‌پذیری، خصوصیات روان‌شناختی مدیران

عنوان مقاله [English]

Reflection on Education Ability of Management Training: Critiques and Viewpoints

نویسندگان [English]

  • mahmood Saeedy rezvani
  • azadeh Bahramand
چکیده [English]

This article investigated the result of problematic situation that some research, including the study in faculty of Educational Sciences have portrayed it, the problematic situation is lack of full successfulness from graduators of educational management in the real environment. Followed this issue was raised that perhaps the process of training primarily non- feasibility process. Followed that finding the survey of review the topic of "Educational management feasibility" was performed. On this basis, the fundamental question is whether this educational management training can be taught? Literature review showed that a group of experts in order to reasons such as the gap between theory and practice say to impossibility of Educational management. In this article opposition opinions of education management were criticized, and the result is the defects observed in graduates, most likely is related to weakness of users not to management theory. Inadequacies of users can be sharp two factors a) the training was inadequate and b) personality traits than appropriate job management. If accepted the interaction of teachings of management and user, (Student Training Management) characteristics then should only the people were selected for management courses, which have primary features of a successful manager. Also can be other solutions in education management at the level of educational organizations ponder. Inservice training and promotion service based action research is one effective method.
Key words: Management Training, Education Ability, Psychological Characteristics of Managers

CAPTCHA Image