نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان بود. بدین منظور تعدا 40 نفر از دانش آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و غربالگری از نظر اضطراب با استفاده از آزمون خودسنجی اضطراب زونگ (1970)، انتخاب شده و به طور کاملا تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس، گروه آزمایش طی 12 جلسه آموزشی (جلسات یک ساعته و هر هفته 3 جلسه)، تحت آموزش و تمرینات تن آرامی قرار گرفت و به گروه کنترل هیچگونه آموزشی ارائه نشد. پس از پایان جلسات آموزشی، آزمون خودسنجی اضطراب زونگ مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد. برای بررسی متغیر پیشرفت تحصیلی، نمره معدل ترم اول به عنوان پیش آزمون و نمره معدل ترم دوم به عنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت.. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش و تمرینات تن آرامی موجب کاهش اضطراب و افزایش پیشرفت تحصیلی نوجوانان شد (01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Relaxation Training on Anxiety and Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • monir kalantar Ghoreyshi
  • flor Rezaei kargar
  • Fariborz Dortaj
  • Mahdi Shahnazari

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to examine the effect of relaxation training on anxiety and academic achievement in adolescents. By this mean,40girl students of second grade of middle school in Tehran were selected using random cluster sampling and screening in anxiety by completing Zoong anxiety self-reporting questionnaire (1970) and divided into two tests and control groups by random assignment. Then, the test group (one hour sessions and 3 sessions in per week) were taught relaxation training through 12 educational sessions and it is noteworthy that no education was given to control group. Upon completion of educational sessions both test and control groups were tested again with Zoong anxiety self-reporting questionnaire. To examine the participants' academic achievement, the grade point average (GPA( of the first term for pre- test and GPA of the second term for post- test were taken into account. The results of a MANCOVA showed that relaxation training reduced anxiety and increased academic achievement ( p

کلیدواژه‌ها [English]

  • relaxation
  • anxiety
  • Academic Achievement
  • Adolescence