دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1391 
رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان

10.22067/ijap.v2i1.8162

محدّثه نامجو؛ سیّد موسی کافی؛ منصور حکیم جوادی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سیّده رقیه آتشکار