نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان با توجه به سبک دلبستگی آنها بود. آزمودنی های این پژوهش 20 نفر از دانشجویان مضطرب و افسرده از بین دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل بودند که به دلیل اضطراب و افسردگی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودند.10 نفر از این دانشجویان تشخیص سبک دلبستگی دوسو گرا و 10 نفر سبک دلبستگی اجتنابی ، دریافت کرده بودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ سبک دلبستگی هازن و شیور و پرسشنامه اضطراب و افسردگی DASS 21 سؤالی استفاده شد. دانشجویان نمونۀ پژوهش قبل و بعد از مداخلۀ آزمایشی (روان درمانگری کوتاه مدت همدلانه)، این پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده های بدست آمده با آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیری با اندازه گیریهای مکرر، نشان داد که روش درمانگری کوتاه مدت همدلانه در کاهش اضطراب و افسردگی دانشجویان به صورت معنادار( (P < 0/01مؤثر بوده است ولی تأثیر سبک دلبستگی بعنوان متغیر تعدیل کننده تأیید نشد، به این ترتیب که هم دانشجویان با سبک دلبستگی اجتنابی و هم دانشجویان با سبک دلبستگی دوسوگرا، کاهش اضطراب و افسردگی را در حد معنادار نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Brief Empathic Psychotherapy in decreasing Anxiety and Depression in university students with respect to their attachment styles.

نویسندگان [English]

  • Shima Heidari
  • Abbas Ali Allahyari
  • Parviz Azadfallah

چکیده [English]

Abstract
This study had examined the effect of Brief Empathic Psychotherapy in decreasing Anxiety and Depression among university students with respect to their attachment styles. As a result we accumulated a sample of 20 students recognized as depressed and anxious by filling DASS(Depression & Anxiety inventory).These students also filled the Hazan & Shaver attachment questioner and sampling continued until we gathered 10 students in avoidant attachment group and 10 in ambivalent attachment group. Both groups received therapy (12 sessions, once every week and individually). Finally data was analyzed by ANCOVA & MANCOVA tests, and results proved that this therapy could affect anxiety and depression but the effectiveness of respecting the role of attachment styles was not proved. In summery the results have shown that Brief Empathic Psychotherapy decreased anxiety & depression in both group of avoidant and ambivalence attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brief Empathic Psychotherapy
  • anxiety
  • depression
  • Attachment Styles