بررسی میزان رفتارهای خودتخریبی و علل آن ها در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و بررسی علل آن‌ها در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است. پژوهش توصیفی از نوع زمینه‌‌یابی می‌باشد. حجم نمونه 873 نفر شامل 586 زن و 287 مرد بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقاتی و بنا به میزان درصد دانشجویان دانشکده‌ها و جنسیت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته «سنجش رفتارهای خودتخریبی و علل آن» می‌باشد که در دو قسمت 31 پرسشی به منظور بررسی میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی و 10 پرسشی برای بررسی علل احتمالی استفاده شد. مقدار ضریب آلفا کرانباخ درقسمت اول پرسشنامه برابر با 836/0و در قسمت دوم پرسشنامه (857/0) محاسبه شد. روایی محتوای پرسشنامه به تأیید متخصصان؛ اساتید و کارشناسان روان شناس دانشگاه فردوسی مشهد رسید. رفتارهای خودتخریبی دانشجویان با توجه به متغییرهایی از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی در حیطه نرمال با استفاده ازآزمون‌های تی وآزمون آنالیز واریانس و در حیطه غیر نرمال از آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از این امر است که تقریبا در مورد همه متغییر‌ها (سن، جنس، تأهل، محل سکونت و میزان تحصیلات) ورزش ناکافی (نداشتن فعالیت‌های حرکتی مناسب)، خواب زیاد، استرس،کم خوری افراطی و نداشتن تفریح و فعالیت‌های سالم مفرح دارای بیشترین میزان شیوع و رفتارهای مصرف دائم هرگونه مواد مخدر ،سرقت ،مصرف تفننی هرگونه مواد مخدر ،فرار از خانه وهم جنس بازی دارای کمترین میزان شیوع می‌باشند. میزان شیوع رفتارهای خودتخریبی در مردان بیشتر از زنان بوده. دانشجویان مهمترین علل شیوع رفتارهای خودتخریبی را به علل خانوادگی، روانی عاطفی و اجتماعی نسبت دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-destructive Behaviors and psychosocial correlates among Students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hamid reza Aghamohamadian sharbaf
  • Zahra Moradian
  • negin baensaf
چکیده [English]

Abstract

The aims of thisdescriptive/survey study was to determine the prevalence of self-destructive behaviors and psychosocial correlates among students of Ferdowsi University of Mashhad. The data were collected from 873 (approximately 5 percent of total statistical population) students, including 586 female and 287 male students. The participants were given researcher-made questionnaire, “assessment of self-destructive behavior and its psychosocial correlates”.Analysis variance, Mann-Withney U,Kruskal-Wallisand t-test were employed to explore the prevalence of self-destructive behaviors of students along with age, gender, marital status, location of residency and educational degree. The result of study reveal that lack of exercise, much sleeping, high level of stress, Hypo-alimentation, less recreation, healthy fun activities and absence of hobbies, have high level of incidence in students. In contrast drugs addiction, stealing, fancy use of drugs, running away and homosexuality behavior havelow level of frequencyin students. Gender differs in self-destructive behavior, which male students in 22-26 shows higher level of self-destructive. Furthermore, the most important reasons of self-destructive behaviors prevalence among students were related to family problems, psychological-emotional causes and social problems, and the least important were respectively occupational causes, occupational situation as well as political grounds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Destructive Behaviors
  • Causes
  • Students
CAPTCHA Image