هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
بر اساس نظریه تکاملی-کردارشناسی دلبستگی بالبی، کودک دارای یک سیستم رفتاری دلبستگی می‌باشد که از نزدیکی کافی مراقبین به نوزاد ضمانت می‌کند تا بقای نوزاد تأمین شود. برای بررسی سبک‌های دلبستگی در بزرگسالی، فرم‌هایی بصورت خودگزارش‌دهی ایجاد شده است اما پرسشنامه‌هایی که به سنجش دلبستگی در نوجوانان بپردازند‌اند اندکند. هدف از این پژوهش هنجاریابی و اعتبارسنجی و همچنین پایایی‌سنجی پرسشنامه دلبسستگی والدینی و همسالان تجدید نظر شده بوده است که به سنجش سه زیر مقیاس اعتماد، ارتباط و بیگانگی در دو بعد همسالان با 25 سؤال و بعد والدینی با 28 سؤال می‌پردازد. به این جهت پرسشنامه از نسخه انگلیسی آن مورد ترجمه قرار گرفت و بر روی نمونه‌ای تصادفی مشتمل بر 600 نفر که شامل 300 پسر و 300 دختر پایه چهارم و پنجم که در مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان مشغول به تحصیل بودند اجرا گردید. نتایج پایایی‌سنجی با استفاده از ضرایب آلفا پایایی مناسبی برای زیر مقیاس‌های ابزار نشان داد. همچنین نتایج سنجش اعتبار همزمان پرسشنامه، همبستگی این زیر مقیاس‌ها با زیر مقیاس‌های مراقبت و حمایت افراطی والدینی از پرسشنامه پیوند والدینی را معنی‌دار و در جهت پیش‌بینی‌شده نشان داد. هنجارهای درصدی نیز برای زیر مقیاس‌های پژوهش محاسبه گردید. در مجموع، اعتبار و پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بدست آمد که بیانگر مناسب بودن این ابزار برای مقاصد علمی و عملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image