هنجاریابی پرسشنامه خزانه دلبستگی والدین و همسالان تجدید نظر شده در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

چکیده
بر اساس نظریه تکاملی-کردارشناسی دلبستگی بالبی، کودک دارای یک سیستم رفتاری دلبستگی می‌باشد که از نزدیکی کافی مراقبین به نوزاد ضمانت می‌کند تا بقای نوزاد تأمین شود. برای بررسی سبک‌های دلبستگی در بزرگسالی، فرم‌هایی بصورت خودگزارش‌دهی ایجاد شده است اما پرسشنامه‌هایی که به سنجش دلبستگی در نوجوانان بپردازند‌اند اندکند. هدف از این پژوهش هنجاریابی و اعتبارسنجی و همچنین پایایی‌سنجی پرسشنامه دلبسستگی والدینی و همسالان تجدید نظر شده بوده است که به سنجش سه زیر مقیاس اعتماد، ارتباط و بیگانگی در دو بعد همسالان با 25 سؤال و بعد والدینی با 28 سؤال می‌پردازد. به این جهت پرسشنامه از نسخه انگلیسی آن مورد ترجمه قرار گرفت و بر روی نمونه‌ای تصادفی مشتمل بر 600 نفر که شامل 300 پسر و 300 دختر پایه چهارم و پنجم که در مدارس ابتدایی ناحیه 5 اصفهان مشغول به تحصیل بودند اجرا گردید. نتایج پایایی‌سنجی با استفاده از ضرایب آلفا پایایی مناسبی برای زیر مقیاس‌های ابزار نشان داد. همچنین نتایج سنجش اعتبار همزمان پرسشنامه، همبستگی این زیر مقیاس‌ها با زیر مقیاس‌های مراقبت و حمایت افراطی والدینی از پرسشنامه پیوند والدینی را معنی‌دار و در جهت پیش‌بینی‌شده نشان داد. هنجارهای درصدی نیز برای زیر مقیاس‌های پژوهش محاسبه گردید. در مجموع، اعتبار و پایایی مناسبی برای این پرسشنامه بدست آمد که بیانگر مناسب بودن این ابزار برای مقاصد علمی و عملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and validation of Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised (IPPA-R) in children

نویسندگان [English]

 • Ali Nasery Mohammadabadi
 • Azadeh Askari
 • Fatemeh Bahrami
 • Robab Sadegh
 • Javad Abedi
چکیده [English]

Abstract:

According to Bowlby`s theory of attachment, a child build a behavioral attachment system which guarantees closeness of caregivers to infant that ensures the infants life. In order to investigate the attachment styles in adults, some self-report questionnaire have been developed,nevertheless the tools to assess theattachment style of the early adolescences are rare. Therefore the aim of current study is to standardize and validateas well as assessing the reliability of Inventory for Parent and Peer Attachment Revised (IPPA-R), on students sample which measures three aspects of attachment including trust, communication and alienation. Statistical population (n=600) of the research were 4th and 5th grade of elementary schoolstudying in 5th region of Isfahan of whom (300 boys and 300 girls). To calculate the reliability,Chrunbach's Alpha coefficient and Concurrent validity, Pearson correlation wasemployed.Concurrent validitywith care and overprotection dimensions of Parental Bonding Inventory(PBI) showed significant correlation with subscale of IPPA-R. Finally results revealed that the reliability and validity of IPPA-R scale is suitable for practical and academic purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • standardization
 • Validation
 • Attachment Styles
 • Parental Attachment
 • Peer Attachment
 • Parental Bonding Inventory
CAPTCHA Image