رابطه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده و سبک‌های هویت با حرمت خود در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده، میزان حرمت خود و سبک‌های هویت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی است و 375 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستانی از دو ناحیه آموزش و پرورش شهر رشت در سال تحصیلی 1389- 1388 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های شیوه‌های فرزندپروری بامریند، سبک‌های هویت برزونسکی و حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های هویت با میزان حرمت خود دانش‌آموزان رابطه معنی‌دار وجود دارد. ماتریس همبستگی نیز نشانگر رابطه معنی‌دار میان شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های هویت بود. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان‌دهنده توانایی پیش‌بینی‌کنندگی بیشتر متغیر شیوه فرزندپروری قاطعانه درمیان تمامی متغیرهای مستقل می‌باشد. نتایج نشان داد دانش‌آموزانی که تحت شیوه فرزندپروری قاطعانه پرورش یافته‌اند دارای میزان حرمت خود بالاتر و اغلب این دانش‌آموزان دارای سبک‌های هویت اطلاعاتی و یا هنجاری هستند اما دانش‌آموزان تحت شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل‌گیرانه دارای حرمت خود پایین‌تر و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perceived parenting styles andidentity styles with self-esteem in high school girl students

نویسندگان [English]

  • fatemeh sandi
  • Iraj Salehi
  • Mosa Kafi
  • Sajjad Rezayi
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting style perceived, self-esteem and identity styles among high school girl'sstudents. The data were collected throughthe cluster sampling from 375 female students from among two of area high school education in Rasht.Participants responded to the Baumrind parenting styles, Berzonsky identity styles and Cooper Smith self-esteemquestionnaires. One-way analysis of variance (ANOVA),Correlation matrix and stepwise multiple regression analysis were employed to find out the relationship between the variables as well as differences between student levels.The results of ANOVA revealed thatthere is a significant relationshipbetween parenting styles, self-esteem levelsand identitystylesof students. Findings of the Correlation matrix also showed a significant relationship between parenting styles and identity styles. Results of using stepwise multiple regression analysisrevealed predictive ability of most variable in decisive parenting styles among all independent variables. On the whole, results showed that students have been growing under authoritative parenting style strongly display higher level of self-esteem and often have information and normative identity styles. In contrast the students under the authoritarian parenting style and permissivestyleshow the lower self-esteem and diffuse/avoidant identity style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Self-esteem
  • Identity Styles
  • Girl Students
CAPTCHA Image