بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حافظه کلامی و غیرکلامی، پردازش اطلاعات، بازداری پاسخ با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 60 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بود، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان، آزمون حافظه وکسلر، آزمون استروپ و پرسشنامه پردازش اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حافظه کلامی و پردازش اطلاعات با بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد (05/0>P & 01/0>P). همچنین بین بازداری پاسخ و بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها بازداری پاسخ می‌تواند بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مورد پیش بینی قرار دهد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه ی آسیب شناسی و درمان اختلال اسکیزوفرنی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of relationship between verbal and non-verbal memory, informationprocessing, response inhibition with facial expression recognition in patients with schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ghasempour
  • Abas Abolghasemi
چکیده [English]

Abstract

The purpose of present correlational study was to investigatethe relationship between verbal and non-verbal memory, information processing, and response inhibition with facial expression recognition in patients with schizophrenia. The participants of the present studyselected through the available sampling method including60 patients with different type of schizophrenia,patientswith paranoid(n =30) and patientswith disorganized(n=30).The emotion facial expression recognition test, Wechsler memory test, Stroop test and information processing questionnaire were administered. To analyze the data,Pearson correlation coefficients and multivariate regression analysis with stepwise method were employed. Result of the study revealed that there is significant positive correlation between verbal memory and information processing with facial expression recognition (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophrenia
  • facial expression recognition
  • verbal and non-verbal memory
CAPTCHA Image