مقایسه نیمرخ شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت با افراد عادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
امروزه شیوع انواع حساسیت‌ها رو به افزایش است. به همین دلیل شناسایی عوامل خطرساز روان شناختی در پیشگیری و درمان این بیماری‌ها ضروری می باشد. مطالعه حاضر به شناسایی ویژگی های شخصیتی افراد مبتلا به حساسیت می‌پردازد. در این پژوهش علی- مقایسه‌ای، از میان بیماران مبتلا به حساسیت مراجعه کننده به کلینیک طوبی در ساری، 110 نفر مرد و زن انتخاب شدند. 110 نفر گروه گواه سالم از بین جمعیت عادی شهر انتخاب و با نمونه مبتلا به حساسیت همتاسازی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه NEO-FFI استفاده شد. سپس با استفاده از تحلیل واریانس وآزمون t داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی، برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی مشاهده شد(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of personality profilesidentification; comparethe allergic patients with normal people

نویسندگان [English]

  • seyed abolghasem mehrinejad
  • masoumeh jalili
  • zohreh khosravi
  • javad ghaffari
چکیده [English]

Abstract

Nowadaysprevalence of the allergic disorders reveals great increase.Accordingly the recognition of psychological factors related to diseases is essential for precaution as well as the treatment of disease.The aim of the comparative–causative study was to detect themental risky factors as well as personality characteristics of allergicpatientscompare toordinary people. A sample of 220 (male and female) were selected through the available samplingprocedureswhich consist of two groups, among them (n=110) allergic patients attended tothe sari tooba sub-special clinic and normal control groupwere matched with allergic samples (n=110). NEO-FFI questionnaire was completed by participants of both groups. Data were analyzed by ANOVA and t-test.Result of studyshowed significant difference between two groups at the fivefactorsof NEO-FFI such as neuroticism, extraversion and responsibility (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality profiles
  • allergy
  • personality characteristics
CAPTCHA Image