تاثیرنمایش روانی برمیزان افسردگی اساسی وسلامت عمومی‌بیماران افسرده تحت درمان با دارو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

چکیده
نمایش روانی یکی از انواع هنردرمانی است که به صورت گروهی به فرد کمک می‌کند تا با تجسّم و بازی کردن مسئله به جای فقط صحبت کردن، مسئله را بازنگری کند، همراه با بازخورد اعضای گروه،راه حل مناسبی پیدا کند و آن را در زندگی به کار گیرد. هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین تأثیر نمایش روانی بر کاهش شدت افسردگی و افزایش سلامت عمومی‌بیماران مبتلا به اختلال افسردگی است. نوع تحقیق شبه آزمایشی همراه با گروه‌های آزمایش و گواه با پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری را کلیه مردان افسرده شدید بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان لواسانی شهر تهران تشکیل می‌دادند. نمونه آماری 24 بیمار در دسترس که در دو گروه آزمایش و گواه به صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. جلسات نمایش روانی برای گروه‌های آزمایش به مدت 10 جلسه شامل مراحل آمادگی،اجرا و تمرین رفتاری تشکیل شد.از سیاهه افسردگی بک و پرسش‌نامه سلامت عمومی‌از گلدبرگ استفاده شد.داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که مداخله درمانی به روش نمایش روانی باعث کاهش افسردگی اساسی و افزایش سلامت عمومی‌در گروه آزمایش شد. بنابراین اجرای روش نمایش روانی منجر به کاهش بیشتر علائم و بهبود سلامت عمومی ‌در حیطه‌های افسردگی و کارکرد اجتماعی در مقایسه با گروه گواه شده است و نیز دارو درمانی در کاهش علائم افسردگی به طور اختصاصی عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of psychodrama on depression and general health of major depressed patients under pharmacotherapy

نویسندگان [English]

  • farshad bahari
  • Mohammad Hassan Baniasad
  • Hossein Khedmatgozar
  • Faezeh Ishaqi
چکیده [English]

Abstract

Psychodrama is a kind of art therapy when is conducted as a form of group therapy,then helps a person to find an appropriate solution and applies it in his/her life through imagery and role-playing the problem with the feedback of members of group rather than talking it merely. The aim of present study was to determining the effect of psychodrama on depression and general health of the male patients with major depression. This research is a quasi-experimental studyconsists of experimental and control groups with pretest-posttests design. The populations of the study wereall male inpatients with severe depression in psycho-neurological ward at lavasani hospital. Twenty four inpatients were randomly selected andassignedtoexperimental (n=12) and control (n=12)groups. Patients in theexperimentalgroupunderwent 10sessions psychodrama included in 3 phases; preparation, enactment, and behavioral rehearsal. Participants were assessed on Beck Depression Inventory and Goldberg General Health Questionnaire. Data were analyzed through analysis ofcovariance and Wilk’s lambda tests. Findings of the studysuggest that psychodrama intervention decreased the symptoms of depression and increased general health, especially in two subscales;severe depression and social functioning of experimental patients in comparison with control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychodrama
  • depression
  • General health
CAPTCHA Image