نقش پیش‌بینی‌کننده‌های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با میزان رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر بندرعباس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

چکیده :
هدف از اجرای پژوهش حاضر، پیش‌بینی نقش مؤلفه‌های هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با رضایت‌مندیزناشویی زوجین در شهر بندر عباس است . نمونه‌گیری به شیوه‌ی در دسترس انجام گرفته است. نمونهپژوهش شامل 150 زوج بوده است که به مراکز مشاوره شهر بندرعباس مراجعه کرده‌اند. ابزارهای پژوهش عبارتند از : پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پرسش‌نامه هوش معنوی SQ)) و پرسش‌نامه رضایت‌مندیزناشوییENRICH . هم چنین پرسش‌نامه‌ها به صورت زوجی توسط هر دو زوج تکمیل شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهشهمبستگی ساده و رگرسیون چندمتغیری بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که: از بینخرده مقیاس های مربوط به الگوهای ارتباطی و هوش معنوی زوجین، خرده مقیاس ارتباط سازنده متقابل وزندگی معنوی ازهوش معنوی بیشترین مقدار پیش‌بینی را در واریانس متغیر وابستهرضایت زناشویی دارد و رابطه قوی و مثبت معنی‌داری(001/0p< )وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Intelligence Quotient and Communication Patterns as Predictors of Marital Satisfaction among the Couples at Bandar Abbas City

نویسندگان [English]

  • Eghbal Zarei
  • tahereh ahmadisarkhooni
چکیده [English]

Abstract:

The aim of this research was to predict the role of different parameters of spiritualintelligencequotient, communication patterns with marital satisfaction of couples at Bandar Abbas city. A sample150couples who have referred to consultant centers was selected through theavailable sampling method. Following instruments were applied for this purpose: Communicative Patterns Questionnaire, spiritual quotient questionnaire, marital satisfaction questionnaire Enrich(for both husband and wife). To analyze data, correlation and multiples regression (Synchronous) method was used. The results of this study revealed thatfrom among subscalerelated to communication patterns and spiritual intelligence quotient,thesubscales such as mutualconstructivecommunication and spiritualliving can significantly predict, better marital satisfaction than spiritual intelligence quotient (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence Quotient
  • Communication Patterns
  • Marital Satisfaction
CAPTCHA Image