تاثیر آموزش مدیریت خشم و روش حل مسئله بر شیوه‌های تربیتی، کنترل خشم و اضطراب مربیان پیش-دبستانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مساله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و سلامت روان مربیان پیش دبستانی می باشد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. نمونه گیری به صورت در دسترس و گروه نمونه شامل 42 نفر از مربیان زن پیش‌دبستانی شهر تهران بوده است. پس از اعلام آمادگی مربیان، یک جلسه توجیهی برگزار شد و سپس برنامه آموزشی در طی 21 جلسه 2 ساعتی به صورت هفتگی ارایه گردید. در طی هر کارگاه مجریان مجرب و آموزش‌دیده به آموزش معلمان و حل مشکلات احتمالی ایشان در انجام تمرین‌ها و در ارتباط با کودکان پرداختند. قبل از شروع و بعد از اتمام جلسات، معلمان پرسش‌نامه‌های مربوطه شامل مقیاس روش‌های تربیتی معلمان،‌ مقیاس ارزیابی خشم معلم،‌ سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر را تکمیل کردند. نتایج مطالعه فوق نشان داد که میانگین خرده مقیاس‌های موقعیت‌های خشم انگیز و بیان خشم را کاهش و میانگین راهبردهای کنترل خشم مقیاس خشم معلمان را در مرحله پس آزمون افزایش داده است. به عبارت دیگر، بررسی نتایج آزمون نیز نشان داد بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون کلیه میانگین خرده مقیاس‌های خشم معلم، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین تحلیل داده ها حاکی از آن بود که معلمان با شرکت در کارگاه‌های آموزشی فوق، علاوه بر ارتقای سطح مدیریت خشم، وضعیت روان شناختی بهتری را کسب کرده و سلامت روان شناختی بالاتری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


باستان فر، طه. (1387). اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان آگاهی معلمان دانش‌آموزان‌‌‌ کم‌توان ‌ذهنی (آهسته گام) و دیرآموز از راهبردهای کنترل خشم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران.
خدایاری‌فرد، محمد؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اکبری زردخانه، سعید؛ و لیاقت، سمیه (1386). گزارش پژوهشی بررسی ویژگی‏های روان‌سنجی و هنجاریابی سیاهة ابراز خشم صفت ـ حالت 2 اسپیلبرگر در بین دانشجویان. تهران: دانشگاه‏ تهران.
شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم. (1386). آموزش روش حل مسئله به والدین و تأثیر آن بر رفتار کودکان. مجله علوم روان‌شناختی، دوره ششم، شماره 22، ص 150 - 134.
شکوهی یکتا، محسن؛ اکبری زردخانه، سعید و قهوه چی، فهیمه (1390). اثربخشی آموزش حل مسئله، مدیریت خشم بر سبک های تربیتی، پرخاشگری و شادکامی مربیان پیش دبستانی. مطالعات روانشناسی بالینی، سال اول، شماره 5.
شکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم و اکبری زردخانه، سعید (زیرچاپ). اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان. پژوهش در روان شناسی.
شکوهی یکتا، محسن؛ زمانی، نیره و جوادی آسایش، سحرانه. (زیر چاپ). پیگیری تأثیر آموزش های شناختی- رفتاری بر کنترل خشم در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی.
American Psychological Association. (2004). Controlling anger-before it controls you [On-Line]. Available: http://www.google.com
Black, L., & Novaco, R. W. (1993). Treatment of anger with a developmentally disabled man. In R. A. Wells, & V. J. Giannetti (Eds), Casebook of the brief psychotherapies. (pp. 143-158). New York: Plenum .
Comer, J. R. (2001). Abnormal psychology. (4th. ed.). New York: Worth.
Ebbighausen, L. A. (2005). Students advocating against violence initiative: An evaluation of a social cognitive behavioral- based anger management program (Digital Dissertations). Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3206520 .
Feindler, E.L. & Weisner, S. (2005). Youth anger management treatments for school violence prevention. In S.R. Jimerson, & M.J. Furlong (Eds). Handbook of school violence and school safety: From research to practice, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., chapter 23, 353-363. .
Goldstein, A. P. (2005). Evaluation of effectiveness. In A. P. Goldstein., R. Nensen., B. Daleflod, J. & Kalt, M. (Eds.), New Perspectives on Aggression Replacement Training. London: John Wiley & Sons, Ltd.
Hawkins, W., Goodenow, C. (1983).Classroom belonging among early adolescent students: Relationships to motivation and achievement. Journal of Early Adolescence. 13, 21-43.
Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology (5thed.). Pacific Grove, CA: Duxbury.
Ireland, J. L. (2004) Anger management therapy with teachers. Aggres Beh.;30(2):174-85
Iwaniec, D. (2006). The emotionally abused and neglected child (2nd ed). London: John Wiley & Sons, Ltd.
Jankowski, S. (2005). The effectiveness of anger management group therapy in the treatment of chemically dependent patients. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3188693
King, N., Lancaster, N., Wynne, G., Nettleton, N., & Davis, R. (1999). Cognitive- behavioral anger management training for adults with mild intellectual disability. Journal of Behavior Therapy, 28, 19-22
Leung, P., & Lam, B. (2003). A survey of American colleges and universities on the conducting of formeal courses in creativity. Journal of Creative Behavior, 21, 271- 282 .
Macvaugh, G. S. (2004). Outcomes of court intervention and diversionary programs for domestically violent offenders. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3143323 .
May, A. M. (2005). Gaining self control: Art therapy for anger management with adolescent male sex offenders. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 1425964 .
Mazzotta, M. A. (2004). Perceptions about schooling and substance abuse treatment success from court-mandated adolescent males. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3120770 .
Morton, J. A. (2005). A study to determine the influence of teaching problem solving tools to educationally at-risk high school students. Dissertation Abstracts International Section. A: Humanities and Social Sciences, 66(4-A), 1266
Nomellini, S., & Katz, R. C. (1983). Effects of anger control training on abusive parents. Cognitive Therapy and Research, 7, 57-67
Parado, S. H. (2002). Effects of a teacher training workshop on creativity, cognitional school achievement, high ability studies, 13, 10-17 .
Pellittery, J. (2002). The relationship between emotional intelligence and ego defense mechanism. Journal of Psychology, 36, 182-194
Pimta, O., R.J.,Pelletier,L.G.,&Ryan,R.M.(1991).Motivation and education: The self-determination perspective. The Educational Psycholgist,26; 325-346.
Portner, J. (1997). Violence-prevention program reduces aggressive behavior. Education Week, Issue 36
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.
Sadock, B. J, Sadock, V. A. (2007). Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry (10th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins.
Sharp, S. R. (2003). Effectiveness of an anger management training program based on Rational Emotive Behavior Theory (REBT) for middle school students with behavior problems. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 3107682.
Shimazu, A., Okada, Y., Sakamato, M. (2003). Effects of stress management program for teachers in Japan: a pilot study. Journal of Occupational Health, 45, 202-208
Shure, M. B. & Smith, N. (2001). I can problem solve: An interpersonal cognitive problem solving program (2nd ed.). Champaign, IL: Research Press .
Simons, A., Shures, P.W; (1995). Creativity and intelligence. New York: John Willy .
Sipsas, H. A. (2000). The student created aggression replacement education program: A cross-generational application. Available on: http://wwwlib.umi.com/ dissertations/fullcit/ 9990775 .
Spielberger, C. D., Barker, L. R., Russell, S. F., Crane, R. S., West berry, L. G., Knight, J., & Marks, E. (1999). The preliminary manual for the state-trait personality inventory. Unpublished manual, University of South Florida.
Spielberger, C. D. (1999). Manual for the State Trait Anger Expression Inventory-2. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Taylor, J. L., & Novaco, R. W. (2005). Anger treatment for people with developmental Disabilities: A theory, evidence and manual based approach. London: John Wiley & Sons, Ltd
Stillman, A. M. (2005). The effect of anger management and communication training on functional and quality of- life status in fibromyalgia patients. Available on: http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/ 3206742 .
Strenberg, R.J and William, W.M (1997); How to develop student creativity. Virginia: Association for supervision and curriculum development.
Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, pro- moting social competence: A parent and teacher training partnership in Head Start. Journal of Clinical Child Psychology, 30,28- 3 302 .
Wubbles, T., Levy, V., Berekelmans, M. (1990). Paying attention to relationship. Educational Leadership. 57, 7, 52-63.
CAPTCHA Image