دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1392 
ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

صفحه 95-114

10.22067/ijap.v3i2.21151

زهرا حسین زاده؛ علی مشهدی؛ علی غنایی چمن اباد؛ عاطفه سلطانی فر؛ فاطمه محرری؛ زهره حسینی؛ هدی حسین زاده ملکی


عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی

صفحه 143-156

10.22067/ijap.v3i2.21515

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ سروه محمدزاده؛ مهدی ربیعی؛ سمکو محمدزاده


تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

صفحه 157-176

10.22067/ijap.v3i2.36678

شهربانو عالی؛ سید امیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدایی؛ علی غنایی چمن آباد؛ فاطمه محرری