اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون بود. روش پژوهش تجربی با گروه آزمایش و کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، ۳۰ بیمار زن مبتلا به فشار خون که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در ۲ گروه آزمایشی (۱۵ نفر) وکنترل (۱۵ نفر) قرار داده شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بود از پرسشنامه افسردگی بک و دستگاه فشار سنج جیوه ای. آزمودنی های گروه آزمایش ۸ جلسه (۶۰ دقیقه ای) تحت درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد: درمان گروهی مبتنی بر مدل فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی؛ افسردگی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران زن مبتلا به فشارخون را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


دیویسون، جرالد. سی، نیل، جان. ام، کرینگ، آن. ام.(1385). آسیب شناسی روانی. ترجمه مهدی دهستانی. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: نشر ویرایش.
سماوات، طاهره. حجت زاده، علی و نادری آسیابر، زهرا.(1380). راهنمای تشخیص، ارزیابی و درمان فشارخون بالا برای پزشکان. تهران: انتشارات شهرآب.
فیروزآبادی، آ. قنبری، ب، آ. طباطبایی، س، م. تکنیکهای هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدر. مجله اصول بهداشت روانی. 1، 4، 301-292.
کاویانی، حسین. موسوی، اشرف السادات. (1387). ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،2،66، 140-126.
کاویانی، حسین. موسوی، اشرف السادات. (1380). مصاحبه و آزمون‌های روانی. تهران، پژوهشکده علوم شناختی.
Chesney, M. A. (1987). Relaxation in training at the worksite: the untreated mild hypertension. Psychosomatic Medicine, 49, 250 -273.
Davydov,D.M.Stewart.R.Ritchie.K,Chaudieu.I(2012). Depressed mood and blood pressure: The moderating effect of situation-specific arousal levels. International Journal of Psychophysiology. in Press.
Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL. (2005). Harrison's principles of internal medicine. Malek Alaei M, translator. 16th edition. Tehran: Nasl Farda.
Glasgow, M.S. Engel, B. T.,& Lugoff, B. C.(1989) A controlled study of a standardized behavioral stepped treatment for hypertension. Psychosomatic Medicine, 51,10-26.
Lowe B,Grafe K,Ufer C,Kroenke K. (2004). Anxiety and depression in patients with pulmonary hypertention.Psychosomatic Medicine, 66, 831.
Pais-Ribeiro JL. (2004). Quality of life is a primary end-point in clinical settings. Clinical Nutrition, 23, 121-30.
Pointer.MA,Livingston.JN,Yancey.S,McClelland.MK.Bukoski.RD.(2008). Psychosocial factors contribute to resting blood pressure in African Americans.ChambersBiomedical/Biotechnology Research Institute, North Carolina Central University, Durham, North Carolina 27707, USA, 18(3),289-93.
Mansouri R. (2010). Beck Depression Inventory. Industrial psychology blo.
Rees CS. Van Koesveld KE.(2008). An open trial of group metacognitive therapy for obsessive- compulsive disorder. Journal of Behavioral Therapy Exp Psychiatry, 39(4),451-8.
Schneider, RH., stagger, f., Alexander, CN., Sheppard, W., Rainforth, M., Kondwani, K., Smith, S., king, CG.(1995). A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension,: 26,820-7.
Vakili, Yaghoob& Fata, Ladan. (2006). The effectiveness of the metacognitive model in treating a case of post – traumatic stress disorder. Iran Journal of Psychiatry, 4, 169 – 171.
Valk J.M.(1957). Blood-pressure changes under emotional influences, in patients with essential hypertension, and control subjects. Journal of Psychosomatic Research; 2, 134-46.
Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition in- novative cognitive therapy. UK: Wiley.
Wells A.(2001). Emotional disorder and metacognition: innovative cognitive therapy. UK:Wiley publication.
Wells A.(2006). Detached mindfulness in cognitive therapy: A metacognitive analysis and ten techniques. Journal of Rational- Emotional & Cognitive- Behavioral Therapy, 23(4),337-355.
Wells A,King P.(2006). Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: an open trial. Journal of Behavioral Therapy Exp Psychiatry, 37(3), 206-12.
Wells, A.,& Mathews, G. (1994). Attention and emotion: A clinical perspective.Hove: Erlbum.
Wells A, Sembi S.(2004). Metacognitive therapy for PTSD. preliminary investigation of a new brief treatment. . Journal of Behavioral Therapy Exp Psychiatry, 35, 307-18.
Wells,K B,Golding J M,Burnam MA. (1989). Affective ,substance use and anxiety disordes in pesrsons with arthritis,diabetes,heart disease,high blood pressure,or chronic lung conditions.General Hospital Psychiatry. 11, 320-7.
WHO.(2006.) Cause of death. Center for Global. Into Regional Studies (CGIRS) at the University of California Santa C. 120-140.
CAPTCHA Image