سازمان شخصیت افراد با نشانه‎های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسة سازمان شخصیت (نوروتیک، مرزی و سایکوتیک) گروه‌های غیر بالینی با نشانه‌های اختلالات وسواس- اجباری، افسردگی، افسردگی - وسواس- اجباری و افراد بهنجار انجام شد. به این منظور، نمونه‌های این پژوهش متشکل از 60 نفر با نشانه‌های اختلال وسواس- اجباری، 60 نفر با نشانه‌های افسردگی، 60 نفر با نشانه‌های افسردگی- وسواس- اجباری و 60 نفر به هنجار، با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق به ابزارهایی مانند سیاهة سازمان شخصیت کرنبرگ، پرسشنامة افسردگی بک 2 و پرسشنامة وسواس- اجباری مادزلی پاسخ دادند. نهایتاً داده‌ها با روش‌های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه، کراسکال والیس، آزمون توکی و یومن ویتنی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که اگر چه هر 4 گروه در سطح نوروتیک سازمان شخصیت قرار گرفتند، اما نمرات افراد با نشانه‌های وسواس، افسردگی، افسردگی - وسواس، در ابعاد سازمان شخصیت به طور معناداری بیشتر از افراد بهنجار بود. این یافته‌ها، اطلاعات بیشتری را پیرامون اختلال وسواس و افسردگی فراهم نموده که می‌توانند در جهت تشخیص، تبیین نشانه‌ها، تشخیص افتراقی و برنامه ریزی طرح درمان، مفید واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


آل بهبهانی، مرجان؛ محمدی، نوراله (1386). «بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ». فصل نامه انجمن ایرانی روان شناسی. ج 42: 195- 185.
دابسون، کیت استفان؛ محمدخانی، پروانه (1386). «مختصات روان سنجی پرسشنامه افسردگی بک 2، در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی». توان بخشی. 8(29) : 86-80.
دادفر، محبوبه؛ بوالهری، جعفر؛ ملکوتی، کاظم؛ بیان زاده، اکبر (1384). «بررسی شیوع نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری». فصلنامه اندیشه و رفتار، ج 2: 32-27.
غرایی، بنفشه (1382). تعیین وضعیت های هویت و ارتباط آن با سبک های هویتی و افسردگی در نوجوانان. پایان نامه دکترای روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. انیستیتو روان پزشکی.
فتحی آشتیانی، علی؛ داستانی، محبوبه (1388). آزمون های روان شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: انتشارات بعثت.
مسعود زاده، عباس (1386). «بررسی فراوانی اختلال وسواسی- جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان ساری در سال 1385». مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره 7، شماره 60: 101-95.
Calgor, E., Kernberg, O. F,. & Clarkin, J. F. (2007). Handbook of dynamic psychotherapy for higher level personality pathology. American Psychiatric Publishing, Inc.
Cichocki, L. (2008). "Changes in defence mechanisms of people suffering from psychotic disorders and receiving therapy in the Day Treatment Centre". Psychiatry and Psychotherapy., Vol. 4: 27–32.
Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Luyten, P., IJssennagger, M., Vreeswijk, M. V., & Koelen, J. (2010). "Relationship between personality organization and Young’s cognitive model of personality pathology". Personality and Individual Differences., Vol. 49: 198–203.
Fischer-Kern, M., Schuster, P., Kapusta, N. D., Tmej, A., Rentrop, M., Buchheim, P., Doering, S., Buchheim, A., Hörz, S., Taubner, S., Fonagy, P. (2010). "the relationship between personality organization, reflective functioning, and psychiatric classification in borderline personality disorder". American Psychological Association., Vol. 27(4) : 395–409.
Hebert, E., Diguer, L., Descôteaux, J., Daoust, J. P., Rousseau, J. P., Normandin, L., & Scullion, M. (2003). "The Personality Organization Diagnostic Form (Podf): A Preliminary Report On Its Validity And Interrater Reliability". Psychotherapy Research., Vol. 13(2) : 243–254.
Leichsenring, F., Kunst, K., & Hoyer, J. (2003). "Borderline personality organization in violent offenders: Correlation of identity diffusion and primitive defenses mechanism with antisocial features, neuroticism, and interpersonal problems", Bulletin of the Menninger Clinic., Vol. 4: 314-326.
Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Kernberg, O. F., & Foelsch, P. A. (2001). "The Inventory of Personality Organization: Psychometrice properties, factorial composition, and criterion relations with affect, aggressive dyscontrol, psychosis proneness, and self-domains in a nonclinical sample". Psychological Assessment., Vol. 13(4) : 577-591.
Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2002). A psychoanalytic theory of personality disorders. New York: Guilford.
Millon, T., Grossman, S., Millon, C., Meagher, S., & Ramnath, R. (2004). Personality disorder in modern life. (2 th ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Schaap-Jonker, H. (2008). "Before the Face of God: An interdisciplinary study of the meaning of the sermon and the hearer’s God image, personality and affective state". Transaction Publishers.
Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfhol, B., Widiger, T. A., Livesley, W. J., & Siever, L, J. (2002). "The borderline diagnosis J: Psychopathology, co morbidity and personality structure". Biological Psychiatry., Vol. 51: 936-950.
Stern, B. L., Caligor, E., Clarkin, J. F., Critchfield, K. L., Horz, S., Maccornack, V., Lenzenweger, M. F., & Kernberg, O. F. (2010). "Structured Interview of Personality Organization (STIPO): Preliminary Psychometrics in a Clinical Sample". Journal of Personality Assessment., Vol. 92(1) , 35-44.
CAPTCHA Image