اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش؛ شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 5 شهر مشهد بودکه در سال تحصیلی 89-90 حداقل در یکی از دروس خود نمره قبولی نگرفته و برای شرکت در کلا سهای جبرانی ثبت نام کرده بودند. از بین 150 دانش آموزی که داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سلومون وراث بلوم (1984) و انگیزش تحصیلی دانش آموزی عبدخدائی (1387) پاسخ داده بودند، 20 دانش آموز که بیشترین نمره را از پرسشنامه اهمال کاری وکمترین نمره را از پرسشنامه انگیزش تحصیلی کسب کرده بودند به عنوان حجم نمونه انتحاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.گروه آزمایش 8 جلسه روش واقعیت درمانی را دریافت کردند. داده ها با روش تحلیل کواریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ مداخله با واقعیت درمانی به شیوه گروهی به طور معناداری موجب کاهش اهمال کاری تحصیلی گردید اما، بر افزایش انگیزش تحصیلی تاثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
اسماعیلی، مهدی و اسلامی، فرزانه.(1389). نظریه انتخاب و واقعیت درمانی در مدرسه. مجله مشاور مدرسه .دوره ششم(35-25).
الیس، آلبرت و نال، ویلیام جیمز .(1382).روان شناسی اهمالکاری؛ غلبه بر تعلل ورزیدن. ( مترجم محمد علی فرجاد). تهران: انتشارات رشد.
پروت،تامپسون و براون،داگلاس.(1383). روان درمانی و مشاوره کودکان ونوجوانان(مترجم حسن فرهی).تهران:انتشارات ارجمند.
پروچاسکا.نورکراس.(1381). نظریه های روان درمانی .( مترجم یحیی سیدمحمدی). تهران: انتشارات رشد.
پنتریچ،پل.(1386). انگیزش در تعلیم و تربیت.( مترجم مهرناز شهرآرای). تهران: نشر علم.
جوکار، بهرام ودلاورپور، محمد آقا .(1386) .رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پییشرفت.اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا.(80-61)
شفیع آبادی ،عبدالله و سدرپوشان،نجمه ودلاور،علی.(1384). تاثیر شیوه واقعیت درمانی به روش گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر.دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی. شماره بیست و پنجم،(34-21)
شارف، ریچارد.(1386). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ( مترجم مهرداد فیروزبخت). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
شهنی ییلاق، منیژه و سلامتی ، سیدعباس و مهرابی زاده ، مهناز و حقیقی،جمال .(1385). بررسی شیوع تعلل و تاثیر درمان شناختی رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز.مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.سال سیزدهم شماره 3 .(30-1)
عبدخدایی،محمدسعید و.سیف،علی اکبروکریمی،یوسف و بیابانگرد، اسماعیل.(1387). تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه بر افزایش انگیزش تحصیلی . مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (20-5)
کاکیا،لیدا.(1389). تاثیر مشاوره گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش آموزان دوره راهنمایی. مجله اصول بهداشت روانی.سال 12(1)،(437-430)
گلسر. ویلیام.(1388). مدارس بدون شکست. ( مترجم ). تهران: نشر رشد.
مهربخش،عبدالهادی.(1389).اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب گلسر بر میزان سازگاری دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران .
Adkins. L, Romano. J, Helmick.J, Wallace.T, Carey. L.( 2005) Study procrastination, achievement, and academic motivation in web-based and blended distance learning, Internet and Higher Education 8 ,299–305
Alexander. E. S., Onwuegbuzie. A. J.,(2007) Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy, Personality and Individual Differences 42 , 1301–1310
Balkis.M, Duru, E. (2007). The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance.Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 376-385
Barness. R., Parish T. S.,(2006) "Drugs" Versus "Reality Therapy"International Journal of Reality Therapy • Spring
Berger. J. , Karabenick.L ., Stuart . A,(2011). Motivation and students’ use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms, Learning and Instruction 21 , 416-428
Carey .T .,(2010), Choice Theory and PCT: What are the differences and do they matter anyway?, International Journal of Reality Therapy, 21(2), 23-32.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self‐determination of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227‐268.
Howatt,W,A. (2001). The Evolution of Reality Therapy to Choice Theory. International Journal of Reality Therapy. Vol XXV, Number 1.
kim J., (2005).Effectivness of reality therapy program for schizophrenic patients,Journal of Korean Academy of Nursing Vol. 35, No. 8, 1485 1492
kim. J.,(2008),Thr effects of a R/Tgroup counselling program on the internet addiction Level and self steem of Internet addiction university students, International journal of reality therapy
Rosario.P.,Costa.M.,Nunes.J., Gonzales. ., -Pienda.J.,(2009), academic procrastination:assossiation with personal,school,and familly variables, The Spanish journal of psychology
Schoo. A. , ( 2008). Motivational Interviewing in the Prevention and Management of Chronic Disease: Improving Physical Activity and Exercise in Line with Choice Theory, International Journal of Reality Therapy • Spring • Vol.XXVII, number 2
Simpson W. K., Pychy . T. (2009), Investigating the relation between procrastination, arousal-based personality traits and beliefs about procrastination motivations., A Personality and Individual Differences 47 906–911
Solomon, L. J, & Rothblom, E. D. (1984). Academic procrastination frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of counseling psychology,31,4,503-509.
Stoebe. J., Rambow. A., (2007) Perfectionism in adolescent school students: Relations with motivation, achievement, and well-being , Personality and Individual Differences 42 1379–1389
Weiler. A., ,(2004), Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and Learning TheoryThe Journal of Academic Librarianship, Volume 31, Number 1, pages 46–53
Wubbolding ,R (2004) A Partial and Tentative Look at the Future of Choice Theory, Reality Therapy and Lead Management, International Journal for the Advancement of Counselling, Vol. 26, No. 3, September
CAPTCHA Image