مقایسة تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسة تاثیر مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان انجام شد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه کردستان بود که از این جامعه 36 دانشجو به شیوة تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش میزان مستعد بودن فرد به خودکشی از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک(1979) و مصاحبة تشخیصی تکمیلی برمبنای SM- IV- R ، استفاده شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری (گروه مذهب محور و درمان وجودی و گواه) قرارگرفتند. با استفاده از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک دانشجویان، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روی آورد تاثیر مذهب محور و درمان وجودی در کاهش میل به خودکشی دانشجویان مؤثرند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد، بین دو روی آورد میل به خودکشی دانشجویان در کاهش میل به خودکشی تفاوت معناداری و جود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness religious therapy and existential therapy in improvement of Suicide tendency among counseling centered clients of Kurdistan University

نویسنده [English]

  • naser Yoosefi
چکیده [English]

This study was aimed to compare of the effectiveness religious therapy and existential therapy in improvement of Suicide tendency among counseling centered clients of Kurdistan University. Thirty six students out of all referring to counseling Center in the Kurdistan University of Sanandaj were selected by resorting to random sampling method. Students were completed Beck Scale for Suicide ideation (1979) & diagnosed based on DSM- IV- R interview. Participants were randomly assigned into three groups (12 people in each Group). Therefore, three groups were organized as religious therapy and existential therapy and control groups. The Beck Scale for Suicide Ideation scale was employed both before and after interventions. The results showed that therapy based on religious therapy and existential therapy in affecting on reduction and improvement of Suicide tendency of students, Also therapy based on religious therapy was similar to existential therapy in improvement of Suicide tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • therapy based on religious therapy
  • existential therapy
  • Suicide tendency
  • Students
انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، سید حسین و احمدی، خدابخش(1383). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان. مجله طب نظامی، 7: 33-37.
ابراهیمی امراله؛ نشاط دوست حمیدطاهر؛کلانتری مهرداد؛ مولوی حسین؛ اسدالهی قربانعلی(1386). سهم مقیاس نگرش های ناکارآمد و خرده مقیاس های سلامت عمومی در پیش بینی و نسبت بخت ابتلا به افسردگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 9(4): 58-52.
احمدی، طهران، هدی؛ حیدری، اکرم؛ کچویی، احمد؛ ایرانی ،آزاد(1388). همبستگی بین نگرش نسبت به امور مذهبی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم؛ 3 :51 -56.
اشنایدمن، ادوین(1383). روان‌شناسی خودکشی: ذهن خودکشی‌گرا. ترجمه مهرداد فیروز بخت. ناشر: موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا، تهران. (تاریخ انتشار اثر اصلی2002 ).
‏‎ پالمر، استفان. (1383). نظریه های مشاوره و روان درمانی. ترجمه ناصر. یوسفی، اصفهان: انتشارات پرسش، چاپ اول (تاریخ انتشار اثر اصلی 2001).
پروچاسکا. جیمز او و نورکراس. جان سی(1381) نظریه های روان درمانی. ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: رشد (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2002).
حسین آبادی، مجید(1390).اثربخشی گروه درمانی وجودی- انسان گرایانه بر میزان سلامت روان زندانیان و بررسی سهم عزت نفس و احساس شرم در بهبود سلامت روان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه فردوسی مشهد.
رحیمی آباد پریسا(1378). استفاده از یک مدل تجربی برای بررسی کمبودها در فرایند بازخوانی از حافظه شخصی در اقدام کنندگان به خودکشی. پایان نامه پزشکی عمومی،تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
کاویانی حسین، موسوی اشرف السادات، محیط احمد(1380). مصاحبه و آزمون های روانی. تهران: انتشارات سنا.
سعیدی نژاد، زهره؛ مظاهری، محمد علی وغباری بناب، باقر.(1388). تاثیر مداخلات معنوی به شیوه ی گروهی بر سلامت روان وخود شکوفایی.تازه ها وپژوهش های مشاوره؛8 (31):115-134.
فرانکل، ویکتور. (1386). انسان در جستجوی معنی. ترجمه اکبر. معارفی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران (تاریخ انتشار اثر اصلی 1967).
فخاری نوابی نژاد، فروغان(1387) تاثیر مشاوره ی گروهی با رویکرد معنا درمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند، مجله ی سالمندی ایران، 3(7): 43-58.
قهرمانی، محمد(1382). بررسی تأثیر روزه داری بر وضعیت سلامت روانی، همایش، نقش دین در بهداشت روان، قم، معارف، چاپ اول، جلد1، 244-244.
کوتلر، ایلن. (1385). مهارتهای مشاوره ای برای معلمان. ترجمه ناصر یوسفی و ناصر شیربگی، سنندج: نشردانشگاه کردستان (تاریخ انتشار اثر اصلی2003 ).
مجاهد، عزیزا...؛کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسین؛ نشاط دوست، حمید طاهر؛ بخشانی، نورمحمد.(1388). مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری با درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی برسلامت روان همسران شهدا و جانبازان. مجله اصول بهداشت روانی؛4(11):282-291.
محمد پور، احمد رضا(1390) ویکتور امیل فرانکل(بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت). تهران: دانژه. (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2002).
نظری، محمد علی و ضرغامی، سعید(1388)روان درمانی وجودی (درمان فردی و گروهی). تهران: پاژینه.
وولف دیوید(1386)؛ روانشناسی دین، ترجمه محمد دهقانی.چاپ اول؛ انتشارات رشد، ص 36-39. (تاریخ انتشار اثر اصلی2003 ).
یاری، شیما( 1389)، اثربخشی گروه درمانی وجودی بر استرس در افراد مبتلا به دیابت، پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.
Azhar, M. Z., Varma, S. L. (1995). Religious psychotherapy in depressive patients. Journal Psychotherapy Psychosomatic, 63, 165-680.
Beck, T, Kovacs, M & Weissman, A(1979). Assessment of suicidal intention: The scale of suicide ideation. Journal Consult Clinical Psychology; 47: 343-352.
Bergin, A. E. (1991). Values and religious issues in psychotherapy and mental health. Journal American Psychologist, 46, 394-403.
Binswanger, L.(1956). "Existential Analysis and Psychotherapy", in Progress in Psychotherapy, eds. F. Fromm-Reichman and J. Moreno (New York: Grune & Station), 196- 256.
Brennan, M. (2004). Spirituality and religiousness predict adaptation to vision lossin middle- aged and older adults. The International Journal for the Psychology of Religion; 14 (3): 193-214.
Boss, M. (1982). Psychoanalysis and daseinanalysis. New York: Simon & Schuster.
Cain, D. J. & Seaman, J. (2002). Humanistic psychotherapies: Handbook of research and practice. Washington, DC, American Psychological Association Press.
Comstock, G.r Partidge, K.B.(1472). Church Abandance and Health. Journal of Chronic Disease. 25.665.672.
Danitz, M. (2001). Suicide an unnecessary death. London: UK.
Ducher, J. L., & Dalery, J. (2004). Concurrent validation of suicidal risk assessment Scale with the Beck’s Suicidal Ideation Scale. Encephale, 30, 249-254.
Deurzen, E. van, and Kenward, R. (2005) Dictionary of Existential Psychotherapy and Counseling, London: Sage Publications.
Deurzen, E. van and Arnold-Baker, C., eds. (2005), Existential Perspectives on Human Issues: a Handbook for Practice, London: Palgrave, Macmillan.
Exline, J. J. (2008). Beliefs about God and forgiveness in a Baptist church sample. Journal of Psychology and Christianity; 27: 131- 139.
Harmand,J. ; Ashlock, l.E. & Miller, T.W.(1993).Treating post-traumatic stress disorder among Vietnam combat veterans: An existential perspective. Journal of Contemporary Psychotherapy. 23, 281-291.
Heidegger, M. Explained: From Phenomenon to Thing. quotation: by Graham Harman(2007). Semenar of Existentialism, Springer Netherlands, 116-117.
Holt, H. (1966). The case of Father M: A segment of an existential analysis. Journal of Existentialism, 6, 369– 495. [Also in D. Wedding & R. J. Corsini (Eds.). (1979). Great cases in psychotherapy. Itasca, IL: F. E. Peacock.].
Ivey, A. E. (2000). Counseling, time to take charge, counseling and psychotherapist. Pastoral Psychology, 23, 12- 21.
Iacovou, S. (2009). Are Wellbeing, Health and Happiness Appropriate Goals forExistential Therapists? Journal Existential Analysis, 20(2), 23-35.
Koenig, H. G. (1998). Religion and Mental Health, California: Academic Press.
Kissane, D. W. et al. (2003). Cognitive-existential group psychotherapy for women with primary breast cancer: a randomized controlled trial. Pub med., 12, 532-245.
Lambert, N. M. & Dollahite, D.C. (2008). The Threefold Cord: Marital commitment in Religious Couples. Journal of Family Issues. 29, 592-614.
May, R. (1977). The meaning of anxiety (rev. ed.). New York: Norton. (First edition published in 1950.).
Mascaro,N. & Rosen, D.H. (2006).The role of existential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psychology.46. 2 168-190.
Ozdel O, Varma G, Atesci FC(2009). Oguzhanoglu NK, Karadag F, Amuk T. Characteristics of suicidal behavior in a Turkish sample. Crisis: Journal of Crisis Interven Suicide Prevent, 30(2), 90-93.
Nelson, R.; J.(2006).Theory and practice of counseling and therapy. London: SAGE.
Pervin, I.A.(1960).Existentialism, psychology, and psychotherapy. Journal of American Psychologist, 15(5), 305-309.
Propst, L.R., Ostrom, R., Watkins, P., Dean ,T., Mashburn, D.(1992). Comparative efficacy of religious andnon-religious cognitive behavioral therapy for the treatment of clinical depression in religious individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 60: 98-103.
Salkouskis, P, M, & Storer, B(1990). Cognitive behavioral problem solving in the treatment of patients who repeated attempt suicide: a controled trial. British Journal Psychiatry ;157: 871-6.
Schulenberg, S. E. (2002). Logotherapy and Conduct Disorder.The International Journal for Logotherapy, 25: 52–67.
Schulenberg, S. E. (2003). Psychotherapy and movies: On using films inclinical practice. Journal Contemporary Psychotherapy, 33, 35–48.
Seidner, S. S. (2009). "A Trojan Horse: Logotherapeutic Transcendence and its Secular Implications for Theology". Mater Dei Institute. pp 10–12.
Schneider, K.J. (2011). "Existential-Humanistic Therapies". In S.B. Messer & Alan Gurman (Eds.), Essential Psychotherapies. (Third ed.). New York: Guilford.
Spinelli, E. (2003). The Existential-Phenomenological Paradigm. In R. Woolfe, W. Dyden, S. Strawbridge, Handbook of Counselling Psychology. 2nd edition. London: Sage.
Timms, S., & Goreczny, A. J. (2002). Adolescents offenders with mental retardation: Literatur review and assessment considerations. Journal Aggression and Violent Behavior, 7: 1–19.
Thoresen ,C.E., & Harris ,H.S.(2002).Spirituality and health: What’s the evidence and what’s needed? Journal Annual Behavioral Medicine; 24(1): 3-13.
Yontef, G., & Jacobs, L. (2005). Gestalt therapy. In R. Corsini & D. Wedding (Eds.), Current psychotherapies, Belmont, CA: Brooks/Cole Thompson Learning.
Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
Yalom, I. D. (2001). The gift of therapy: An open letter to a new generation of therapists. New York: Harper Collins.
CAPTCHA Image