اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر بهبود بهزیستی روا ن شناختی زنان سرپرست خانوار با استفاده از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش- پس آزمون و گروه گواه انجام گردید.
روش: برای اجرای این پژوهش 30 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان ورامین را با استفاده از اصل نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای واقعیت درمانی گروهی بر مبنای الگوی گلاسر(1965) شرکت کرده و گروه شاهد به عنوان فهرست انتظار، در طی مدت مذکور هیچگونه مداخله رسمی که بر بهزیستی روانشناختی اثر داشته باشد را دریافت نکردند. به منظور سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(1989) استفاده گردید. داده با استفاده از نرم افزار SPSS-16 برای اجرای آزمون آماری تحلیل کوواریانس پردازش شد.
یافته ها: نتایج حاکی از وجود تقاوت معنادار در میانگین دو گروه به نفع گروه آزمایشی بود (P>0.01). بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی گروهی بر بهبود بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تاثیر مثبت گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


Alizadeh H. (2002). The impact on families with disabled children or disabled. Journal of Special Education, 14, 3-7. (In Persian)
Bakhtiari, A., Mohebi, S.F. (2006). Government and female-headed households. Journal of Women's Cultural and Social Council, 34, 67-110. (In Persian)
Bayani, A.A., Godarzi, H., Kochaki, M.A. (2008) Relation to psychological well-being and public health in student of Azad university of Azadshahr Branch. Journal of Research in Psychology, 35&36, 153-164. (In Persian)
Campbell, A. (1981). The sense of well-being in American: Recent patterns and trends. New York: Mc Graw-H.
Cmic, k. Friedrich, w. Greenberg, M. (1983) Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology. American journal of mental deficiency, 88, 125-231.
Corey,G. (1990) Theory and practice of group counseling. Pacific Grove, ca: Brooks.
Ellison, c. w. (1991) Religious and subjective well-being. Journal of Health and social Behavior, 32, 80-99.
Frozan, S. (2000) Indicators of human poverty in female-headed households receiving service plans from the State Welfare Organization. Welfare Organization.
Glasser, W. (1965) Reality therapy :A new approach to psychiatry. New York: Harper & Row.
Khosravi, Z. (1999) Problems, emotional, mental, social and women headed households. Center for Women's Participation presidency. (In Persian)
Khosravi, Z. (2001) Social psychological trauma of female-headed households. Journal of Human Sciences, Alzahra University, 39, 71-94. (In Persian)
Kord Samini, B. (2005) Remarriage of the spouse and children's mental health in Sistan and Baluchestan. Thesis for master of science. Tehran University.
Mohammadi ,Z. (2007) Female-headed households. Data center under privileged women Women's Cultural and Social Council, Tehran.
Ryff,C.D. (1995) Psychological well-being in adult life. Current Directions in Psychological Science, 4(4), 99-104.
Ryff, CD. & Singer ,B. (1996) Psychological well-being:Meaning measurement and implication for psychotherapy. Psychotherapy psychosomatics, 65(1), 14-23.
Ryff, CD. & Singer, BH.(1998) The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9(1), 1-28.
Ryff,CD. & Singer, BH. (2002) From social structure to biology: integrative science in pursuit of human health and well-being. In C.R.Snyder, & S.J. Lopez (Eds), Handbook of positive psychology. Oxford: university press, pp.541-554.
Ryff, CD.& Singer, BH. Love, G.D. (2004) Positive Health: connecting well-being with biology. Philosophical transaction of the royal society of London, 359(1449), 1383-1394.
Saberi M.J. (2010) Take a look at the Government's approach towards female-headed households - are supported by sponsors who need. Democracy Newspaper, 2365. (In Persian)
Shabani, A. (2004) Reality therapy group counseling approach focuses on reducing the impact of crime victims. Thesis for master of science. Azad University of science and research branch. (In Persian)
Shafiabadi, A. & Gholamhossin Ghashghayi, F. (2011) Effectiveness of Reality Group Counseling Therapy and feminist therapy on the identity of woman households. Woman in development & Politics Journal, 9(4), 93-113. (In Persian)
Shekari, O., Dastjerdi, R., Daneshpour, Z., Ghanayi, Z., Zin Abadi, H.R, Garavand, F. (2008) Gender differences in psychological well-being scales in Birjand university students in academic year 2005-2006. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 15(3), 54-61. (In Persian)
CAPTCHA Image