1. نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی

محمدعلی بشارت؛ سمیه باقری؛ رضا رستمی؛ فهیمه تولاییان

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 16-31

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.34248

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه منبع کنترل، نشخوار و نگرانی با افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلالهای افسردگی مهاد و اضطرابی بود. در این پژوهش، علاوه بر سنجش رابطه متغیرها، نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب نیز بررسی شد. روش: یکصد و دوازده بیمار مبتلا به اختلال های افسردگی مهاد و اضطرابی ...  بیشتر

2. ناسایی شاخص های ازدواج موفق (یک مطالعه کیفی)

حسین صاحبدل؛ کیانوش زهراکار؛ علی دلاور

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 32-46

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.40883

چکیده
  هدف: شناسایی شاخص های ازدواج موفق است. روش: از نوع کیفی با استفاده از نظریه داده بنیان است وجامعه آماری شامل کلیه زوج های ساکن شهر تهران بوده که دارای حداقل 2 سال سابقه زندگی مشترک می باشند.به منظور تعیین نمونه از روش نمونه گیری هدفمند و سپس نمونه گیری نظری استفاده شده است که در نهایت 12 زوج که خود را موفق توصیف کرده و در پرسشنامه سازگاری ...  بیشتر

3. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی

مهری میرشاهی؛ علی رضا قادری؛ مجید معینی زاده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.41069

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش-آزمون، پس-آزمون و پیگیری اجراشده است. بدین منظور ۳۰ نفر از مددجویان دختر، دارای سن بالای ۱۸ سال و تحصیلات حداقل سیکل که تحت مراقبت مراکز بهزیستی مشهد بودند از طریق آزمودن غربالگری انتخاب و با ...  بیشتر

4. بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور

روح اله رحیمی؛ کریم افشاری نیا؛ محسن گل محمدیان؛ جمشید جراره؛ بهمن نریمانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-85

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.45283

چکیده
  هدف: تعیین اثربخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور صورت گرفت. روش: روش مطالعه، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری پژوهش، زنان نابارور مراجعه کننده به ضریب اعتبار این آزمون را با استفاده از شیوه های باز آزمایی، آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه کردن به ترتیب ، با سابقه حداقل دو ...  بیشتر

5. اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین

محمد باغبان؛ زهرا قادری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-99

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.32520

چکیده
  هدف: بررسی اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ی آماری کلیه ی زوجین شهر بندر عباس می باشد.نمونه ی پژوهش شامل 20زوج درگروه آزمایش و 20 زوج در گروه کنترل است که از بین 97 زوجی که از میان 185 زوج ثبت نام کننده، نمره پایینی در پرسشنامه ...  بیشتر

6. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

مهدی اسکندری؛ بهمن بهمنی؛ اعظم سقائیان؛ علی عسگری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-15

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.31171

چکیده
  هدف: بررسی تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر بهبود بهزیستی روا ن شناختی زنان سرپرست خانوار با استفاده از طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش- پس آزمون و گروه گواه انجام گردید. روش: برای اجرای این پژوهش 30 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان ورامین را با استفاده از اصل نمونه گیری در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمایش و گواه ...  بیشتر

7. بررسی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصیِ زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا

یاسر رضاپور میرصالح؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد سعید ذکایی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-121

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.20586

چکیده
  هدف: ارزیابی نظام ارزش شناسی دینی در گفتگوهای درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار از رضایت زناشویی بالا. روش: مطالعه حاضر از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 11 زوج مذهبی (مسلمان) برخوردار از سازگاری زناشویی بالا انجام گرفت. این زوجین به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت ...  بیشتر

8. مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با هنر درمانی گروهی بر کاهش اضطراب هستی شناسانه

ریحانه مقدسی؛ غلامرضا منشئی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 122-135

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.41421

چکیده
  هدف: مقایسه وبررسی میزان تاثیرگذاری دو روش گروه درمانی وجودی و هنردرمانی بر اضطراب هستی شناسانه. روش: تعداد 36 زن هنرمند در دو گروه مداخله و یک گروه کنترل به صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. گروه های آزمایشی دو مداخله متفاوت را طی 10 جلسه هفتگی دریافت نمودند. هر سه گروه با آزمون اضطراب گود و گود قبل و بعد از مداخلات مورد سنجش قرار گرفتند. ...  بیشتر

9. اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ زهرا طبیبی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 136-151

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v5i2.43035

چکیده
  هدف:تعداد زیادی از افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دوران نوجوانی علاوه بر مشکلات اصلی مربوط به این اختلال از مشکلات درونی سازی شده اضطراب و افسردگی همبود نیز رنج می برند. از این رو این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی‌سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHDبه انجام رسید. روش: پژوهش ...  بیشتر