دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهمن 1394 
بررسی اثر بخشی روان نمایشگری(سایکودراما) بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور

صفحه 65-85

10.22067/ijap.v5i2.45283

روح اله رحیمی؛ کریم افشاری نیا؛ محسن گل محمدیان؛ جمشید جراره؛ بهمن نریمانی