اثربخشی آموزش تکنیکهای ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف: ذهن آگاهی ، آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه در لحظه جاری در حال وقوع است تعریف می گردد. هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی آموزش تکنیک های ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران مقطع راهنمایی شهر اراک بود.
روش: روش تحقیق آزمایشی وطرح پژوهش دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود.جامعه آماری،شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک بود.نمونه گیری به شیوه خوشه ای و با حجم 30 نفرانتخاب شد. افرادی که در پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) بیشترین نمره را کسب کرده بودند،انتخاب گردید، که به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند .گروه آزمایش هشت جلسه ذهن آگاهی را در فاصله زمانی پیش آزمون و پس آزمون دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
یافته‌ها:یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.داده ها حاکی از تفاوت معنادار بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی بود. به عبارتی دیگر، آموزش ذهن آگاهی بر سلامت عمومی دختران و خرده مقیاس های اضطراب و بی خوابی،افسردگی و عملکرد اجتماعی موثر بوده است و شرکت در این دوره آموزشی ، به کاهش میانگین گروه آزمایش در اضطراب و آشفتگی روانشناختی منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


Baer, R. A. (2003).MindfulnessTraining as a clinical intervention. A conceptual and empirical review .Clinical psychology: Science and practice.V10, 125-143
Fennell. J. V. Melanie. (2004). Depression, Low self-esteem and mindfulness. Behaviour Research and Therapy, 42, 1053-1067.
Goldin PR, Gross JJ. (2010). Effects of mindfulnessbased stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion.
Hardison, M. E., & Roll, S. C. (2016). Mindfulness Interventions in Physical Rehabilitation: A Scoping Review. The American Journal of Occupational Therapy, 70(3), 7003290030p7003290031-7003290030p7003290039. doi:10.5014/ajot.2016.018069
Harton- Deutsch. L. Sars & Horton. M. Janell. (2003). Mindfulness: overcoming intractable confilit. Archives of Psychiatric Nursing. 17(4), 186-193.
Howell, A. J.; Digdon, N.; Buro, K. (2010),"Mindfulness predicts sleep-related self regulation and well-being", Personality and Individual Differences, 48, 419-424
Kabat-Zinn, J. (2003), "Mindfulness- Based Interventions in context: Past, Present and Future", Clinical Psychology: Science and practice, vol. 10, no. 2, 144-156.
Kozak, Arnold. (2008). Mindfulness in The Management of Chronic Pain: Conceptual and Clinical Considerations. Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 12, 115-118.
Leigh, L.; Bowen, S.; LanMarlatt, G. A. (2005), "Spirituality, mindfulness and substance abuse", Addictive Behaviors, 30.1335-1341.
Luberto, C. M., Cotton, S., McLeish, A. C., Mingione, C. J., & O’Bryan, E. M. (2014). Mindfulness skills and emotion regulation: the mediating role of coping self-efficacy. Mindfulness, 5(4), 373-80
Mars, T. S., & Abbey, H. (2010). Mindfulness meditation practise as a healthcare intervention: A systematic review. International Journal of Osteopathic Medicine, 13(2), 56-66.
Morone, N. E.; Lynch, Ch. S.; Greco, C.M.; Tindle, H. A.; Weiner, D. K. (2008), "I Felt Like a New Person, "The effects of mindfulness Meditation on old adults with chronic pain:Qualitative Narrative Analysis of diary entries", The Journal ofpain, vol. 9, No. 9, p 841-848
Noorbala, A. A., Bagheri yazdi, S. A., Mohammad, K. (2009). The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool. Hakim Health Systems Research Journal, 11(4), 47-53
Omidi, A., & Mohamadkhani, P. (2008). Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review. Mental Health, 1(1), 29-38(In Persian)
Parent, J., McKee, L. G., Rough, J. N., & Forehand, R. (2015). The association of parent mindfulness with parenting and youth psychopathology across three developmental stages. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(1), 191-202
Ryan R, Brown KW. (2003).Why we don’t need self-esteem: On fundamental need, contingent love, and mindfulness.Psychol Inquiry; 14(3): 27-82.
Shapiro Shouna L, Astin John, Bishop Scott R, Matthew Cordova (2005). Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trail. International journal of stress management. 164-175.
Siegel D.Ronald and Germer K.Christopher and Olendzki Andrew (2008).What is mindfulness? Clinical handbook of mindfulness.New York: Springer. Available at.
Soler, J., Elices, M., Pascual, J. C., Martin-Blanco, A., Feliu-Soler, A., Carmona, C., & Portella, M. J. (2016). Effects of mindfulness training on different components of impulsivity in borderline personality disorder: results from a pilot randomized study. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 3, 1. Doi:10.1186/s40479-015-0035-8 substance abuse", Addictive Behaviors, 30.1335-1341:www.nicabm.com
Walsh, J.; Baliant, M. G.; Smolira S. J. D. R.; Fredericksen, L. K. & Madsen, S. (2009) "Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control", Personality and Individual differences, 46, 94- 99
Waszczuk, M. A., Zavos, H. M. S., Antonova, E., Haworth, C. M., Plomin, R., & Eley, T. C. (2015). A Multivariate twin study of trait mindfulness, depressive symptoms, and anxiety senditivitty. Depression and anxiety, 32(4), 254-261. doi:10.1002/da.22326
Williams, J. M. G., & Kabat-Zinn, J. (2011). Mindfulness: diverse perspectives on its meaning, origins, and multiple applications at the intersection of science and dharma. Contemporary Buddhism, 12(01), 1-18
CAPTCHA Image