اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر احساس ترک شدن و بی‌ثباتی‌هیجانی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اراک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف: بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر احساس ترک شدن و بی‌ثباتی هیجانی افراد مبتلابه اختلال شخصیت مرزی.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، کلیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که در سال 1394 به مراکز روان‌پزشکی شهر اراک مراجعه کرده‌اند. به تعداد 24 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس بر اساس تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 نفر) گمارده شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از آزمون‌ شاخص شدت اختلال شخصیت مرزی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرح‌واره درمانی موجب کاهش معنی‌دار نمرات بی‌ثباتی هیجانی و احساس ترک شدن اختلال شخصیت مرزی شده است. با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده مبنی بر تأثیر مثبت طرح‌واره درمانی در کاهش نشانه‌های مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی توصیه می‌شود تا از این روش در مراکز درمانی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


American Psychiatric Association (2001). Practice guideline for the treatment of patients with borderline
Arntz, A., Klokman, J. & Siesweda, S. (2005). An experimental test of the Schema mode model of borderline Personality disorder. Journal of Behavior Therapy and Experiemental Psychiatry, 36, 226-239.
Becker, D.F., Grilo, C.M., Edell, W.S., & McGlashan, T.H. (2000). Comorbidity of borderline personality disorder with other personality disorder in hospitalized adolescent and adults. American Journal of Psychiatry, 157, 2011-2016.
Bortolon, C., Capdevielle, D., Boulenger, J., Gely,N., Marie,C., Raffard, S. (2013).Early maladaptive schemas predict positive symptomatology in schizophrenia: A cross-sectional study Journal Psychiatry Research, Volume 209, Issue 3, Pages 361-366
Dickhaut, V. Arntz, A. (2014).Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: A pilot study Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Volume 45, Issue 2, June, Pages 242-251.
Hamidpour H, Dolatshai B, Pour Shahbaz A, Dadkhah A. (2011). The efficacy of schema therapy in treating women's generalized anxiety disorder. Iran Journal Psychiatry Clinical Psychology. 4:420-43. (In Persian).
Hawke, L. D., Provencher, M. D. (2011).Schema theory and schema therapy in mood and anxiety disorders: a review. Journal of Cognitive Psychotherapy 257-276.
Linehan, M.M. (1993). Cognitive-behavioral treatment for borderline personality disorder: NewYork: Guilford
Mazaheri, M., Borjali, A., Ahadi, H., Golshani, F. (2010). Efficacy of dialectical behavior therapy in the treatment of borderline personality disorder.journal of psychological research. (In Persian).
Millon, T.,& Grossman, S. (2007).Moderating severe persomality disorders- a personalized Psychotherapy approach.New Jersey, USA- Jhon Wiley & Sons, Inc
Muncey, C. (2007).Schema Focused therapy appears effective for BPD treatment. Monitor on psychology. 38 (3).
Preston, J.D. (2006).Integrative treatment for borderline personality disorder- effective, symptom-focused techniques, simplified for private practice.USA: New Harbinger publications, Inc.
Svrakic, D. M., Cloninger, C. R. (2005). Personality disorders. In B. J. Sadock& V. A.Sadock, (Eds., (Kaplan &Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. New York: Williams & Wilkins
Trull, T. J., Sher, K.J., Minks- Brown, Co, Durbin, J. & Burr, R. (2000). Borderline personality disorder and substance USE disorders- a review and integration. Clinical Psychology Review, 20, 235-253.
Young, J., Klosko, J., Weishaar, M. (2003). Schema Therapy A Practitioners Guide (3rd Ed.) (H, Hamid Pour and Z. Andouz, Trans).Tehran: Arjmand. (In Persian)
Zimmerman, M. & Mattia, J.I. (1999). Axis I diagnostic comorbidity and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 40, 245-252.
CAPTCHA Image