بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی است که با توجه به هدف دستیابی به تجارب زیسته افراد در شرف ازدواج و متقاضی طلاق از طرح پدیدارشناسی استفاده شده است. میدان پژوهش برای ساخت پرسشنامه حاضر عبارت ‌بود ‌از تمامی زوج‌های در شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز  بهداشت شماره 3 مشهد،  تمامی متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مرکز مداخله‌ی بهزیستی شهرستان مشهد[1] و متخصصین در زمینه‌ی خانواده وطلاق. شرکت کنندگان شامل15 زوج در شرف ازدواج،  20 زوج متقاضی طلاق  و 15 متخصص در زمینه خانواده و طلاق بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. فن مصاحبه، عمیق و نیمه ساختار یافته بود.
یافته‌ها: مصاحبه‌ها در طول یک دوره‌ی 6 ماهه جمع آوری، ثبت، کدگذاری شد و تحلیل‌داده‌ها به شناسایی65 زیرمولفه و 8 مولفه‌ی اصلی با مولفه‌های فردی، مولفه‌های روابط زوجی، مولفه‌های خانوادگی، مولفه‌های فرهنگی، مولفه‌های اجتماعی، مولفه‌های اقتصادی، مولفه‌های اعتقادی منتج گردید.
[1] . طبق پروتکل دادگستری یکی از مدارک جهت اجرای طلاق ارائه تاییدیه توسط مراکز مداخله بهزیستی است

کلیدواژه‌ها


Afrouz, G. (2009). Psychological foundations of marriage in the context of Islamic culture and values. Tehran University Publishing House. (In Persian).
Boden, J., Fischer, J. L., & Niehuis, S. (2009). Predicting Marital Adjustment from Young Adults, Initial Levels, and Changes in Emotional Intimacy over Time: A 25-Year Longitudinal Study. Journal of Adult Dev, 17 (August 2009) 121–134.
Bostani Khalesi Z., Simbar, M., & Azin, S. A. (2015). An explanation of sexual health education requirements of couples prior to marriage: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 4(3), 290-303. (In Persian).
Cheraghi, M. (2014). Relationship style with the spouse's family in Iranian couples and designing and examining the effectiveness of culture-based interventions based on marital adjustment and communication quality with the spouse's family. The thesis of Ph.D. in clinical psychology, Shahid Beheshti University of Tehran. (In Persian).
Esmaeili, M., & Dehdast, K. (2015). Presentation of a conceptual design of the relationship between marriage contractions (pre-marriage) with marital satisfaction (after marriage). Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4(3), 405-445. (In Persian).
Fatima, M., & Ajmal, M. A. (2012). Happy Marriage: A Qualitative study, Government College University of Lahore Pakistan, Journal of Social and Clinical Psychology, 10(1), 37-42.
Gottman, J. (1998). Why a successful marriage, why unsuccessful marriage, translation of Firouzbakht, M. (2016), Abjad Publishing House, Tehran. (In Persian).
Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2003). A Two-Factor Model for Predicting When a Couple Will Divorce: Exploratory Analyses Using 14-Year Longitudinal Data. Family Process, 41(1), 83-96.
Hakim, S. M., & Zahedifar, B. (2010). Causes of Divorce from the Viewpoint of Islam. Journal of Women's Strategic Studies, 13 (49).293-348. (In Persian).
Hosseinie Birjandi, S. M. (2016). Pre-marriage counseling and education, Avaye Noor Publications, Tehran. (In Persian).
Jockin, V., McGue, M., & Lykken, D. T. (1996). Personality and Divorce: A Genetic Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (2), 288-299.
Kalantari, A., Roshanfekr P., & Javaheri, J. (2011). Three decades of research on "causes of divorce" in Iran, Journal of the Social and Family Cultural Council of Women and Family, 14(53), 129-162. (In Persian).
Kalantari, A., & Roshanfekr P. (2015). Divorce in Iran. Jameshenasan Publications. (In Persian).
Khazaei, S., Navabinejad, S., Farzad, V., & Zahrakar, K. (2016). Psychometric properties of Covert Relational Aggression Scale, Journal of Research in Psychological Health, 10(2), 1-14. (In Persian).
Kazemi, P. (2003). The effectiveness of Life Quality Improvement Program on Marital Satisfaction and Healthy Living, Thesis of Master's Degree in clinical psychology, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Khodadie Sangdeh, J., Nazari, A. M., & Ahmadi, K. (2015). Prognosis of a successful marriage: the role of effective marital agents based on socio-cultural status. Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, (29)97- 108(In Persian).
Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples’ Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family, 78, 680–694.
Olson, D. H., Olson, A.S. P., & Larson, J. (2006). Find your relationship strengths (the couple checkup). Translating Darini M., Navabinejad, S. (2012). Tehran University Press. (In Persian).
Paik, A. (2011). Adolescent Sexuality and the Risk of Marital Dissolution. Journal of Marriage and Family, 73, 472 – 485.
Rahimi, A. (2009). Successful Marriage, Jamal Publications. (In Persian).
Rosen-Grandon, J. R. Myers, J. E. & Hattie, J. A. (2004).The Relationship between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes, and Marital Satisfaction. Journal of Counseling & Development. 82, 58–68.
Sahebdel, H., Zahrakar, K., & Delaware, A. (2016). Identifying Successful Marriage Indices (A Qualitative Study) Quarterly, Journal of Clinical Psychology and Advice of Ferdowsi Mashhad, 5(2), 46-32. (In Persian).
Saldana, J. (2013). The Coding Manual for Qualities Researchers. Translated by Givian, A. (2016). Science and Culture Publication, Tehran. (In Persian).
Sanaeie Zaker, B. (2008). Family and Marriage Measurement Scales. Tehran, Behsat Publications. (In Persian).
CAPTCHA Image