1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری اختلال های جنسی و مشکلات زناشویی بر پویایی های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

قاسم آهی؛ احمد منصوری؛ عاطفه توانایی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.62597

چکیده
  هدف: بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی اختلال­های جنسی و مشکلات زناشویی بر پویایی­های رابطه جنسی و جاذبه جنسی زنان مراجعه­کننده به دادگاه خانواده بود. روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل، تعداد 30 نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر مشهد به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در ...  بیشتر

2. اثر عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور

علی مشهدی؛ مریم حسن‌زاده‌اول؛ مهدی عبداله‌زاده رافی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-42

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.64500

چکیده
  هدف: تعیین عوامل فردی و اجتماعی متمایزکننده نوجوانان آزاردیده هیجانی تاب‌آور از غیر تاب‌آور. روش: جامعه این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان متوسطه اول شهر جاجرم تشکیل می‌داد که تعداد آن‌ها ۵۱۶ نفر بود. با استفاده از پرسشنامه‌های آزاردیدگی هیجانی، مقیاس تاب‌آوری در برابر ضربه، خودگزارش­دهی نوجوان آخن‌باخ و آزمون هوش وکسلر، داده‌ها ...  بیشتر

3. اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان

مهدی ولی زاده؛ غلامرضا منشیی؛ حسین کارشکی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.66591

چکیده
  هدف: بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان جدید الورود دانشگاه فردوسی مشهد. روش: شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش ...  بیشتر

4. بازنمایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق: مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی

طاهره سادات علوی؛ علی مقدم زاده؛ محمد علی مظاهری؛ غلامعلی افروز؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-83

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.72569

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های احتمال آسیب طلاق انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است که با توجه به هدف دستیابی به تجارب زیسته افراد در شرف ازدواج و متقاضی طلاق از طرح پدیدارشناسی استفاده شده است. میدان پژوهش برای ساخت پرسشنامه حاضر عبارت ‌بود ‌از تمامی زوج‌های در شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز  بهداشت شماره 3 مشهد،  ...  بیشتر

5. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد- فرزندی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی

سید محسن حجت خواه؛ ایمان مصباح؛ محسن گل محمدیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 84-100

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.68383

چکیده
  هدف: تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود رابطه والد- فرزندی در مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک کم- توان ذهنی بودند که فرزندانشان در مدارس استثنایی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 96-1395 به تحصیل ...  بیشتر

6. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی

سعید تیموری؛ گلناز غفاریان؛ فرشته یزدان پناه

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-115

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.66503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر رضایت زناشویی در تعارض زوجینی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 24 نفر(12 زوج) از زوجین متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 9 شهر مشهد بود که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای ...  بیشتر

7. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محمد مهدی جهانگیری

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 116-127

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.67091

چکیده
  هدف: تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت درد بیماران مبتلا به «مولتیپل اسکلروزیس» است.  روش:  روش این  پژوهش،  نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه پژوهش کلیه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس  در تابستان سال 1395 شهر اراک بودند.از میان بیماران مراجعه­کننده به مراکز درمانی شهر «اراک»، ...  بیشتر

8. ارزیابی ابعاد دلبستگی ناایمن و رضایت جنسی با میانجی‌گری خودکارآمدی کنش-وری جنسی در زنان

غلامرضا رجبی؛ سمیه خیری؛ منوچهر تقی پور

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 128-144

http://dx.doi.org/10.22067/ijap.v8i2.62044

چکیده
  هدف. این مطالعه با هدف ارزیابی ابعاد دلبستگی ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) و رضایت جنسی با میانجی‌گری خودکارآمدی کنش­وری جنسی در زنان متأهل شهر شیراز در سال 1393 اجرا گردید. روش. پژوهش حاضر همبستگی از نوع رگرسیون سلسله مراتبی هم­زمان بود. 160 زن از میان زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی شهر شیراز به روش داوطلبانه و با رعایت کلیه ...  بیشتر