اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس/ مرکز مشاوره ی شاهد و ایثار، مشهد، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بهپا هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد.
 روش : طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30  نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود. 15 نفر  از شرکت کنندگان که در گروه آزمایشی گماشته شدند به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند و  15 نفر دیگر که در گروه کنترل گمارش شدند هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها توسط مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990، SSRS) و مقیاس رفتار سازشی واینلند (1980، VABS)  قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری شد و سپس  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که در پس آزمون،  آزمودنی های گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت های حرفه ای قرار گرفته بودند به طور معناداری سطح بالاتری از مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی را در مقایسه با آزمودنی های گروه کنترل نشان دادند.  یافته های پژوهش مؤید این است که آموزش مهارت های حرفه ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود.

تازه های تحقیق

 

 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 

 
 
 
 
 
Algozzine, R., Ysseldyke, J., & Khanzadeh, H. (2006). Teaching Students with Mental Retardation (First ed.). Tehran: Cultural development. (In Persian)
Baianzadeh, A., & Arjmandi, Z. (2003). The Effect of Social Skills Training on Adaptive Behavior of Mentally Retarded Children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 23, 27-34. (In Persian)
Beh-Pajooh, A., & Khanzadeh, H. (2012). Identification of the necessary social skills for students with intellectual disalbility in classroom setting. Journal of Curriculum Studies, 25, 95-114. (In Persian)
Beh-Pajooh, A., Osareh, A., & Abolhasani, Z. (2011). The Effectiveness of Professional Skills Training Program on the Efficiency of Mentally Retarded Students from the Viewpoint of Exceptional School Teachers in Tehran. Journal of Psychology Research, 12, 84-95. (In Persian)
Foreman, P. (2007). Mental retardation: definition, classification and systems of support, 10th edn. American Association on Mental Retardation. Washington, DC. 2002. In: Taylor & Francis.
Gilson, C. B., Carter, E. W., & Biggs, E. E. (2017). Systematic review of instructional methods to teach employment skills to secondary students with intellectual and developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 42(2), 89-107.
Gresham, F., & Elliot, S. (1990). Social Skills Rating System. American Guidance Service. Circle Pines, MN.
Heidari, M., Pour, S. B., Makvandi, B., Naderi, F., & Hafezi, F. (2016). Studyingthe Effectiveness of the FRIENDS Program Training on Promoting Social Skills of Children in Shiraz City. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 1058-1070. (In Persian)
Hosseininasab, S. D., & Soltani, A. (2011). The effects of cooperative learning on development of social skills among students. Journal of New Thoughts on Education, 3, 9-30. (In Persian)
Jalilabkenar, S. S., Ashoori, M., & Pourmohamadrezatajrishi, M. (2013). Investigation of the effectiveness social competence instruction on the adaptation behavior in boy students with intellectual disability. Journal of Rehabilitation, 13(5), 104-113. (In Persian)
Jenkins, L. N., Demaray, M. K., Fredrick, S. S., & Summers, K. H. (2016). Associations among middle school students’ bullying roles and social skills. Journal of school violence, 15(3), 259-278.
Khani, A., Imani, R., & Salehi, K. (2015). The Effect of Skill-Driven Education on Self-Esteem and Happiness of Students with Mental Retardation. Journal of Skill Training, 13, 87-102. (In Persian)
Khanzadeh, J., & Yaghoobnezhad, S. (2010). Studying the social skills of students with special needs in the work environment. Journal of Exceptional Education, 106, 4-17. (In Persian)
Petner-Arrey, J., Howell-Moneta, A., & Lysaght, R. (2016). Facilitating employment opportunities for adults with intellectual and developmental disability through parents and social networks. Disability and rehabilitation, 38(8), 789-795.
Shahim, S. (2005). Standardization of the social skills grading method for preschool children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2, 176-186. (In Persian)
Van Vugt, E., Deković, M., Prinzie, P., Stams, G., & Asscher, J. (2013). Evaluation of a group-based social skills training for children with problem behavior. Children and Youth Services Review, 35(1), 162-167.
 
 
 
 
 
CAPTCHA Image