پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری

علیرضا هوشمند کنگ سفلی؛ مجید معینی زاده؛ سید محمد صالح طباطبایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 5-19

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39360

چکیده
  هدف:در دهه‌های اخیر روان‌شناسی مثبت‌گرا به‌ عنوان یک روش تأثیرگذار در حیطه روان‌شناسی قلمداد گردیده است. در این ‌بین عفو و گذشت و سپاسگزاری که موجب افزایش سطح سلامت روانی، جسمی و سازگاری اجتماعی افراد می شود، مورد نظر روان شناسان بوده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است که تا چه حد عفووگذشت و سپاسگزاری می‌تواند بهزیستی روان‌شناختی افراد ...  بیشتر

مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 20-38

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.35876.0

چکیده
  هدف: هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب افراد چاق بود. روش: روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از نوع تک آزمودنی A-B-A بود. چهار نفر از مراجعان درمان چاقی که به پلی کلینیک روان‌شناختی دانشگاه مراجعه کردند و چهار نفر از مراجعان کلینیک بازتاب درمانی جهت شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر وسوسه و تکانشگری بیماران سوء مصرف‌کننده مواد

حسن حاجیپور؛ محمد حسن بیاضی؛ حمید نجات

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 39-55

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39362

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی  و مقایسه اثربخشی دو روش گروهی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان وسوسه و تکانشگری بیماران سوء مصرف کننده مواد بود. روش: این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با سنجش های پیش ­آزمون پس ­آزمون و پیگیری سه ماهه بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از مردان سوء مصرف کننده مواد بودند که به صورت هدفمند انتخاب ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی

طاهره امین؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ علی مشهدی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 56-69

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39364

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر بهپا هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد.  روش : طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30  نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود. 15 نفر  از شرکت ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه

نرگس هاشمی زاده نهی؛ محمود جاجرمی؛ حسین مهدیان

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 70-86

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39365

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعلل‌ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری دانش‌آموزان دختر  دوره متوسطه  بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 98- ۱۳۹۷ بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر دانش‌آموزی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج درمانی گاتمن و زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم هیجان در زوجین

حسین صائمی؛ محمد علی بشارت؛ علی اصغر اصغرنژادفرید

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39366

چکیده
  هر دو گروه آزمایش در تنظیم هیجان از گ هدف: تنظیم هیجان برای داشتن ارتباطات زناشویی و خانوادگی موثر ضروری است. این پژوهش به هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی گاتمن  (GCT) وزوج درمانی هیجان محور (EFCT) بر تنظیم هیجان زوجین انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی  واز نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 زوج  بود که از بین زوجین ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی ۷ عاملی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محور

سید علی کیمیایی؛ حمزه امینی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22067/tpccp.2020.39367

چکیده
  هدف: ساخت و مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ایرانی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محور بود. روش: پژوهش حاضر، مطالعه‌ی بنیادی-توسعه‌ای بود که ابتدا بر اساس اصول و مفاهیم پایه نظریه (JPCMT) پیرامون شخصیت با 237 سؤال در 16 حوزه طراحی شد. پس از بررسی روایی محتوایی و اجرای اولیه، 203 سؤال انتخاب شد. سپس تعداد 439 نفر از ساکنین خراسان رضوی که ...  بیشتر