دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1399، صفحه 1-140 
پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری

صفحه 5-19

10.22067/tpccp.2020.39360

علیرضا هوشمند کنگ سفلی؛ مجید معینی زاده؛ سید محمد صالح طباطبایی


مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی

صفحه 20-38

10.22067/tpccp.2020.35876.0

ثمینه اسکندری؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ حسین کارشکی؛ عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف