اثربخشی تدریس تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان متوسطه اول (مطالعه‌ای از نوع تک آزمودنی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روش تدریس تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول بود.
روش: پژوهش از نوع آزمایشی با طرح مطالعات تک موردی بود. از میان دختران پایه هشتم شهر مشهد، دو آزمودنی با روش هدفمند جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. این دو آزمودنی به ترتیب 4 و 7 جلسه آموزش سنتی را دریافت و بعد از هر جلسه آزمون‌های نگرش و اضطراب ریاضی را تکمیل کردند. با استفاده از این داده ها،  خط پایه برای هر دانش‌آموز تعیین شد. پس از مشخص شدن خط پایه هر دانش‌آموز؛ تنفس ریتمیک همراه با آموزش ریاضی به آزمودنی‌ها ارائه و از موسیقی و تن آرامی نیز بهره‌گیری شد. آزمودنی‌ها به ترتیب 6 و 3 جلسه با استفاده از این شیوه آموزش دیدند. در پایان هر جلسه از آزمونی ها خواسته شد به ابزارهای پژوهش پاسخ بدهند. همچنین برای پیگیری اثرات مداخله، آزمودنی حدود یک ماه پس از اتمام آموزش مجدداً به مقیاس های نگرش ریاضی و اضطراب پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که روش آموزش تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز در افزایش نمرات نگرش به ریاضی (با شاخص های دلتای 68/48 و 11/3 به ترتیب برای دو آزمودنی) و کاهش نمرات اضطراب ریاضی (با شاخص های دلتای 18/2 و 2 به ترتیب برای دو آزمودنی) موثر بوده است. به طور کلی، نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر مثبت تدریس تلقین‌زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش به ریاضی و کاهش اضطراب ریاضی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Desuggestopedia Teaching Method based on Two Hemispheres of the Brain on High School Students’ Mathematical Attitude and Anxiety (a Single Subject Study)

نویسندگان [English]

 • Hamideh Mahmoodi 1
 • Behrooz Mahram 2
 • Fatemeh Hajiarbabi 3
1 M.A in Educational psychology, Kavian institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of curriculum studies & instruction, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kavian Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of desuggestopedia teaching method based on two hemispheres of the brain on the mathematical attitude and anxiety of first high school students (a single subject study).
Method: The present study was an experimental study with a single subject design. From the population of eighth grade female students in Mashhad, two students were selected using purposive sampling method. These two subjects, respectively, received 4 and 7 sessions of traditional teaching and completed the mathematical attitude and anxiety scales after each session of education. The data were then used to determine the baselines for each subject. After determining the baselines of each student, rhythmic breathing along with math training was presented to the subjects and music and relaxation were also used. The two subjects were trained in this way for 6 and 3 sessions, respectively. At the end of each session, the subjects were asked to complete the study measures. Moreover, in order to follow up the effects of the intervention, about one month after the completion of training, the subject answered again the scales of mathematical attitude and anxiety.
Findings: According to the results, the desuggestopedia teaching method based on two hemispheres of the brain was effective in increasing the scores of attitude towards mathematics (with delta indices equal to 48/68 and 3/11, respectively for two subjects) and decreasing the scores of mathematical anxiety (with delta indices equal to 2/18 and 2, respectively for two subjects).In general, the results showed a positive effect of desuggestopedia teaching method on a positive attitude towards mathematics and reducing mathematical anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • desuggestopedia
 • teaching based on two-hemisphere
 • mathematical attitude
 • mathematical anxiety
Aghaei, S. (2014). Investigating The Relationship Between Mathematical Self- efficacy And Mathematical Anxiety With Mathematical Performancein Third Gard Middle School Students. In Rasht In The Academic Year of 2011-2012., Unpublished Masters Thesis, Urmia University.
Aydin, D., & Aytekin, C. (2019). Controlling mathematics anxiety by the views of guidance and psychological counseling candidates. European Journal of Educational Research, 8(2), 421-431.
Caine, R. N., & Caine, G. (1991). Making connections: Teaching and the human brain.
Caine, R. N., Caine, G., McClintic, C., & Klimek, K. (2005). 12 brain/mind learning principles in action: The fieldbook for making connections, teaching, and the human brain: Corwin Press.
Caine, R. N., Caine, G., McClintic, C., & Klimek, K. J. (2009). 12 brain/mind learning principles in action: Developing executive functions of the human brain: Corwin Press.
Colliander, H., & Fejes, A. (2021). The re-emergence of Suggestopedia: teaching a second language to adult migrants in Sweden. Language, Culture and Curriculum, 34(1), 51-64.
Davadas, S. D., & Lay, Y. F. (2020). Contributing Factors of Secondary Students' Attitude towards Mathematics. European Journal of Educational Research, 9(2), 489-498.
Ernstein, E. S., & Hankins, F. P. (2013). Fundamentals, Principles And Issues Of The Curriculum. Tehran: Islamic Azad University, Science And Research Branch.
Fardaei Benam, K., & Farzad, V. (2012). Structural Validity of Aiken’s Science Attitude Scale. Journal of Applied Psychology, 6(3 (23), 69-84.
Ghafoor, K. A., & Kurukkan, A. (2015). Why High School Students Feel Mathematics Difficult? An Exploration of Affective Beliefs. Online Submission.
Geary, D. C., Hoard, M. K., Nugent, L., & Scofield, J. E. (2021). In-class attention, spatial ability, and mathematics anxiety predict across-grade gains in adolescents’ mathematics achievement. Journal of educational psychology, 113(4), 754-769.
Hassanabadi, H. R. (2019). Data analysis in single case experimental design studies. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ), 7(12), 291-306.
Jackson, W. H. (2008). The application of accelerated learning techniques to an e-learning training program in the retail industry. Capella University.
Kundu, A., & Ghose, A. (2016). The relationship between attitude towards and achievement in mathematics among higher secondary students. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3(6), 69-74.
Malanchini, M., Rimfeld, K., Wang, Z., Petrill, S. A., Tucker-Drob, E. M., Plomin, R., & Kovas, Y. (2020). Genetic factors underlie the association between anxiety, attitudes and performance in mathematics. Translational psychiatry, 10(1), 1-11.
Mathai, M. J. (2014). Perceptions and lived experiences of traditional community college developmental mathematics students. University of Phoenix.
Mazana, M. Y., Montero, C. S., & Casmir, R. O. (2019). Investigating Students’ Attitude towards Learning Mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(1), 207-231.
Miller, J. P. (2008). Curriculum Theories (Sixth Edition, Translated By Mahmoud Mehr Mohammadi). Tehran: Samat.
Resabala Encalada, K. I. (2000). DE LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA APLICADA. Freeman, 500, 85.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching: Cambridge university press.
Roshanzadeh, F. (2015). Comparison Of The First Female High School Students With Strong And Weak Mathematical Attitude And Mathematical Self-efficacy Of Shush City. Unpublished Masters Thesis.
Roshchina, Y., Roshchin, S., & Rudakov, V. (2017). The demand for massive open online courses (MOOC): Evidence from Russian education. Voprosy obrazovaniya/Educational Studies Moscow No 1, 2018.
Shokrani, M. (2002). Construction and validation of students' math anxiety scale and review of some factors related to math anxiety. (Master Thesis), University of Tehran.
Suárez-Pellicioni, M., Núñez-Peña, M. I., & Colomé, À. (2016). Math anxiety: A review of its cognitive consequences, psychophysiological correlates, and brain bases. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 16(1), 3-22.
Tamura, F. (1983). The Development of Community Language Learning, The Silent Way and Suggestopedia in Comparison with Other Methods. Trends in Language Methodology in the US, 13-23.
Tuncer, M., & Yilmaz, Ö. (2020). Relations attitude towards mathematics lesson: anxiety and academic success. REDIMAT, 9(2), 173-195.
Wolfe, P. (2010). Brain matters: Translating research into classroom practice: ASCD.
Zaki, M. A. (2011). Students’ Attitude Toward Mathematics And Relationship to Exam Anxiety(Case:male and female high school students of governmental high schools of the city of Isfahan). Journal of Psychological Studies, 7(3), 153-181.
Zan, R., Brown, L., Evans, J., & Hannula, M. S. (2006). Affect in mathematics education: An introduction. Educational studies in mathematics, 113-121.
CAPTCHA Image
دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22
این شماره مربوط به شش ماهه دوم سال 1400 می باشد که با تاخیر منتشر شده است
تیر 1401
صفحه 5-24
 • تاریخ دریافت: 06 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 فروردین 1401