نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران

2 دانشیار گروه مشاوره/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه رازی/ کرمانشاه/ ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران

10.22067/tpccp.2022.67725.1005

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی بروز رفتارهای پرخطر بر اساس کنترل رفتاری و روانشناختی والدین و والدگری هلیکوپتری در بزرگسالی نوظهور انجام شد.
روش: روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 99-98 بودند که از این میان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 375 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های نظارت والدینی سینگر همکاران، کنترل روانشناختی سوننز و همکاران، والدگری هلیکوپتری لیمون و بوچانان و پرسشنامه رفتارهای پرخطر زاده‌محمدی و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم افزار spss20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان کنترل رفتاری، کنترل روانشناختی، والدگری هلیکوپتری و رفتارهای پرخطر رابطه مثبت وجود دارد (p≤0/05). هم‌چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان عوامل فوق، کنترل روانشناختی والدین 10درصد و کنترل رفتاری نیز 10 درصد از رفتارهای پرخطر را در بزرگسالان نوظهور پیش‌بینی می‌کند (p≤0/05). با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، لزوم آگاه ساختن والدین و ارائه‌ی آموزش‌های مناسب به آن‌ها جهت پرورش فرزندان سالم آشکار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the occurrence of high-risk behaviors based on behavioral -psychological control and helicopter parenting in emerging adulthood

نویسندگان [English]

  • Fariborz Sedighi arfaee 1
  • Alireza Rashidi 2
  • Reyhaneh Tabesh 3

1 Associate Professor/ Department of Psychology/ Faculty of Humanities/ University of Kashan/ Kashan/ Iran

2 Associate Professor, Department of Counseling / Faculty of Social Sciences / Razi University / Kermanshah / Iran

3 Master student in psychology / Faculty of Humanities / University of Kashan / Kashan / Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to predict the occurrence of high-risk behaviors based on behavioral and psychological control of parents and helicopter parenting in emerging adulthood.
Method: The research method was descriptive-correlation. The statistical population consisted of all students of Kashan’s high schools in the academic year of 2019-2020. 375 persons were selected as the sample size using cluster sampling method. For data collection, Behavioral control scale (Singer et al, 2004), Psychological control scale (Soenens et al, 2010) and Helicopter parenting scale (LeMoyne and Buchanan, 2011) and questionnaire of high-risk behaviors (Zade Mohammadi et al, 2011) were used. Data analysis was done by SPSS20 software in two parts: descriptive and inferential (Pearson correlation coefficient and multiple regression).
Findings: The correlation results showed that risky behaviors had significant relationship with behavioral control, psychological control and helicopter parenting (p<0.05). The results of regression analysis also showed that among the above factors, parental psychological control predicts 10% and behavioral control predicts 10% of high-risk behaviors in emerging adults (p≤0.05). According to the results obtained from this study, the need to inform parents and provide them with appropriate education to raise healthy children becomes apparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-risk behaviors
  • Psychological control
  • Behavioral control
  • Helicopter parenting
  • emerging adulthood
CAPTCHA Image