نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، ایران.

10.22067/tpccp.2022.67410.1002

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر حساسیت اضطرابی، درآمیختگی‌افکار و کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی بود.
روش‌: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شد. بدین منظور تعداد 30 زن، از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه زنان مبتلا به وسواس فکری عملی استان اصفهان در سال 1399 بودند، بر اساس معیارهای ورود و خروج از پژوهش و مصاحبه بالینی به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از پرسشنامه‌ وسواس ییل‌‌براون، مقیاس حساسیت اضطراب، پرسشنامه درآمیختگی‌‌افکار. پس از اجرای پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه‌ای به صورت گروهی تحت آموزش درمان فراتشخیصی قرار گرفتند. در نهایت پس از اجرای پس‌آزمون، داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان فراتشخیصی موجب کاهش حساسیت اضطرابی، درآمیختگی افکار و علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی در گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون شده است و این تغییرات از نظر آماری معنادار هستند. لذا می‌توان از این روش به عنوان یک روش مداخله‌ای و درمانی برای کاهش نشانه‌های حساسیت اضطرابی، درآمیختگی‌افکار و علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Transdiagnostic Treatment on Anxiety sensitivity, Thought fusion and Symptoms Reduction in The People with Obsessive-compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Izadi 1
  • Motahareh Sadat Mirdamadi 2

1 Depatment of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/ Isfahan, Iran.

2 M. A. in Clinical Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/ Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to examine the efficacy of transdiagnostic treatment on anxiety sensitivity, thought fusion and symptoms reduction in the people with obsessive-compulsive disorder.
Method: The study design was semi-exprimental and it was implemented through the pretest-posttest along with a control group. In this study, voluntary sampling method was applied. Therefore, among the statistical population of the study, 30 women that all of them with obsessive-compulsive disorder settled in Isfahan province in 2020 were randomly assigned to the experimental and control groups according to inclusion and exclusion criteria derived from the study and clinical interview. The instruments applied in the current study encompassed the Yale-brown Obsessive Scale, the Anxiety Sensitivity Scale, and the Thought Fusion Questionnaire. After implementing the pretest, the participants in the experimental group were exposed to transdiagnostic treatment training collaboratively during 10 sessions for 60 minutes. Eventually, after implementing the post-test, the data were analyzed by using analysis of covariance.
Findings: The results obtained from data analysis demonstrated that transdiagnostic treatment has paved the way for reducing anxiety sensitivity, thought fusion and symptoms of the people with obsessive-compulsive disorder in the experimental group and in the post-test phase and at last these changes are statistically significant. Consequently, this method can be used as an interventional and therapeutic method in order to reduce the symptoms of anxiety sensitivity, thought fusion and symptoms of people with obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-complsive disorder
  • anxiety sensitivity
  • Thought fusion
  • Transdiagnostic treatment
CAPTCHA Image