نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دانشجوی دکترا روانشناسی دانشگاه آزاد بجنورد

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22067/tpccp.2022.70468.1104

چکیده

چکیده
هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی و روانپزشکی شهر مشهد بودند که 30 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه کنترل، 15 نفر در گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی) جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها آزمودنیها پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
یافته ها:
نتایج حاکی از اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به وسواس فکری و عملی بود. بر مبنای یافته های حاصل از پژوهش، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به مراجعین مبتلا به وسواس فکری-عملی کمک می کند تا بتوانند به شکل موثری هیجانات خود را تنظییم و مدیریت کنند. لذا با توجه به اینکه هیجانها نقشی اساسی در دوام و تشدید این اختلال دارد، درمانگران می توانند با استفاده از این روش درمانی، اثر بخشی جلسات درمانی را افزایش دهند.
واژگان کلیدی: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، دشواری تنظیم هیجان، وسواس فکری و عملی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the difficulty of emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghasemi motlagh 1
  • Shadi Hosseini 2
  • Hossein Mahdian 1
  • Behrang Esmaelishad 3

1 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran

2 PhD Student in Psychology, Bojnord Azad University

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnord Branch, Islamic Azad University, Bojnord, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the difficulty of emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder.
Method: The method of the present study was quasi-experimental with a pretest-posttest-follow-up design with the control group. The statistical population of the study was all patients with obsessive-compulsive disorder referred to psychology and psychiatric clinics in Mashhad, 30 of whom were selected by convenience sampling and randomly divided into two groups (15 in the control group, 15 Were replaced in the mindfulness-based cognitive therapy group. To collect the data, the subjects completed the Gratz and Roemer (2004) Emotion Difficulty Regulation Questionnaire. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data.
Findings: The results showed the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the difficulty of emotion regulation in patients with obsessive-compulsive disorder. Based on the research findings, mindfulness-based cognitive therapy helps clients with obsessive-compulsive disorder to be able to effectively regulate and manage their emotions. Therefore, considering that emotions play an essential role in the persistence and exacerbation of this disorder, therapists can increase the effectiveness of treatment sessions by using this treatment method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "mindfulness-based cognitive therapy"
  • " difficulty in emotion regulation"
  • " obsessive-compulsive disorder"
CAPTCHA Image