نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1- گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و

10.22067/tpccp.2022.68102.1013

چکیده

هدف: در این پژوهش نقش میانجیگرانه‌ی احساس امنیت در رابطه کمال‌یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی دختران بی‌سرپرست بررسی شد.
روش: در این مطالعه که با روش همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد، نمونه‌ای به حجم 150 نفر از دختران بی‌سرپرست شهرهای سبزوار و نیشابور به روش نمونه‌گیری تمام شماری انتخاب شد. پرسشنامه‌های استرس ادراک شده، رضایت از زندگی، احساس امنیت-ناامنی و کمال‌یافتگی چندبعدی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین احساس امنیت و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین بین کمالگرایی فردمدار و کمالگرایی جامعه‌مدار با رضایت از زندگی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد ولی بین کمالگرایی دیگرمدار با رضایت از زندگی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که احساس امنیت در رابطه بین کمال-یافتگی خود و استرس ادراک شده با رضایت از زندگی نقش میانجیگرایانه دارد (05/0P<). اگر احساس امنینت در میان افراد بیشتر شود رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of feelings of security in the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction of homeless girls

نویسنده [English]

  • Hossein Shareh

1- Department of Educational Science, Faculty of Letters &amp; Humanities,, Hakim Sabzevari University,, Sabzevar,, Iran; 2- Department of Psychology,, Faculty of Educational Science and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad,,, Mashhad , Iran.

چکیده [English]

Purpose: In this study, the mediating role of a sense of security in the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction was investigated among orphan girls.
Method: In this correlational research design, structural equation modeling was employed and a sample of 150 orphan girls in Sabzevar and Neyshabur was selected by complete enumeration. For data collection, Perceived Stress Scale (PSS), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Psychological Security-Insecurity Questionnaire (PS-IQ) and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) were applied. Data were analyzed using Pearson correlation method and structural equation modeling in SPSS-26 and AMOS-25 software.
Findings: The results demonstrated that there is a significant relationship between a sense of security and perceived stress with life satisfaction. Further, a significant negative relationship was found between self-oriented perfectionism and community-oriented perfectionism with life satisfaction, but there was no significant relationship between other-oriented perfectionism and life satisfaction. Moreover, the findings revealed that a sense of security mediates the relationship between self-perfection and perceived stress with life satisfaction (P<0.05). If the sense of security increases among people, life satisfaction also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • self-perfection
  • stress
  • life satisfaction
  • orphan
CAPTCHA Image